Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff (NERS)

Gwynedd Council

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff

Ymarfer Corff Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei reoli yn ganolig gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r cynllun wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion segur, sy’n wynebu risg o ddatblygu problemau iechyd, neu bobl â ganddynt gyflwr iechyd yn barod. Diben y cynllun yw hyrwyddo iechyd a lles drwy annog gweithgareddau corfforol hirdymor.

Sut mae manteisio ar y gwasanaeth?

Bydd angen i chi gael eich cyfeirio gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol (fel arfer eich meddyg teulu, nyrs practis neu ffisiotherapydd sy’n ymwneud â’r clefyd dan sylw) a fydd â mynediad at wefan dosbarthu atgyfeiriadau NERS.

Ydw i’n gymwys i gael mynediad at NERS?

Mae’r Cynllun yn targedu pobl 16 oed sydd â/neu mewn perygl o ddatblygu cyflwr cronig. Mae meini prawf penodol a bydd rhaid i’ch arbenigwr iechyd ofalu eich bod yn cyd-fynd â nhw.

Faint fydd y gost?

£2.00 yw’r sesiynau ymarfer o dan y cynllun.

Beth yw hyd y cynllun?

Mae’r cynllun yn para o 4-32 wythnos yn dibynnu ar reswm atgyfeirio; bydd pob sesiwn yn para awr a bydd y gweithgaredd yn amrywio o weithgaredd dan do; campfa, ymarfer cylchol neu weithgaredd awyr agored. Mae disgwyl i chi fynychu’r sesiynau yn rheolaidd a mynychu ymgynghoriadau dilynol ar ôl 16 a 52 wythnos. Mae amseroedd aros lleol neu amseroedd aros atgyfeirio yn amrywio ac yn ddibynnol ar argaeledd staff cymwys.

Cyflyrau Iechyd Cronig

Mae gan y Gweithwyr Ymarfer Corff nifer o gymwysterau, ac maent hefyd yn gymwys i weithio gyda chleientiaid â chyflyrau cronig:

  • Hyfforddwyr Adferiad Cardiaidd BACPR
  • Hyfforddwyr Ymarfer – Anadlu Cronig
  • Hyfforddwyr Ymarfer – Canser
  • Hyfforddwyr Rheoli Gordewdra a Diabetes
  • Hyfforddwyr Sefydlogrwydd Corfforol ac Atal Codymau
  • Hyfforddwyr Ymarfer – Iechyd Meddwl
  • Hyfforddwr Gofal Cefn

Am ragor o wybodaeth am y cynllun NERS, ewch i’r wefan (Gwefan NERS) neu cysylltwch â’r cydlynwyr

James Richards – 07833441175 neu E-Bost

Graham Pierce – 07920537570 neu E-Bost

Dewch i adnabod gweddill y tîm yma: Tîm NERS

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt