Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff (NERS)

Gwynedd Council

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff

Mae’r Cynllun Atgyfeirio i Ymarfer Corff Gwynedd yn rhan o’r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru , gan weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynllun wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion segur, sy’n wynebu risg o ddatblygu problemau iechyd, neu bobl â ganddynt gyflwr iechyd yn barod. Diben y cynllun yw hyrwyddo iechyd a lles drwy annog gweithgareddau corfforol hirdymor.

Sut mae manteisio ar y gwasanaeth?

Bydd angen i chi gael eich cyfeirio gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol (fel arfer eich meddyg teulu, nyrs practis neu ffisiotherapydd sy’n ymwneud â’r clefyd dan sylw) a fydd â mynediad at wefan dosbarthu atgyfeiriadau NERS.

Ydw i’n gymwys i gael mynediad at NERS?

Mae’r Cynllun yn targedu pobl 16 oed sydd â/neu mewn perygl o ddatblygu cyflwr cronig. Mae meini prawf penodol a bydd rhaid i’ch arbenigwr iechyd ofalu eich bod yn cyd-fynd â nhw.

Faint fydd y gost?

£2.00 yw’r sesiynau ymarfer o dan y cynllun.

Beth yw hyd y cynllun?

Mae’r cynllun yn para o 4-32 wythnos yn dibynnu ar reswm atgyfeirio; bydd pob sesiwn yn para awr a bydd y gweithgaredd yn amrywio o weithgaredd dan do; campfa, ymarfer cylchol neu weithgaredd awyr agored. Mae disgwyl i chi fynychu’r sesiynau yn rheolaidd a mynychu ymgynghoriadau dilynol ar ôl 16 a 52 wythnos. Mae amseroedd aros lleol neu amseroedd aros atgyfeirio yn amrywio ac yn ddibynnol ar argaeledd staff cymwys.

Cyflyrau Iechyd Cronig

Mae gan y Gweithwyr Ymarfer Corff nifer o gymwysterau, ac maent hefyd yn gymwys i weithio gyda chleientiaid â chyflyrau cronig:

  • Hyfforddwyr Adferiad Cardiaidd BACPR
  • Hyfforddwyr Ymarfer – Anadlu Cronig
  • Hyfforddwyr Ymarfer – Canser
  • Hyfforddwyr Rheoli Gordewdra a Diabetes
  • Hyfforddwyr Sefydlogrwydd Corfforol ac Atal Codymau
  • Hyfforddwyr Ymarfer – Iechyd Meddwl
  • Hyfforddwr Gofal Cefn

Am ragor o wybodaeth am y cynllun NERS, ewch i’r wefan (Wefan NERS) neu cysylltwch â’r cydlynwyr

James Richards – 07833441175 neu E-Bost

Terry Williams – 07813594777 neu E-Bost

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt