Gair i ddweud DIOLCH!

Gwynedd Council

Wrth i ni ddod tuag at ddiwedd y flwyddyn hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr iawn i bob un o’n cwsmeriaid, clybiau, staff a phartneriaid sydd wedi ein cefnogi yn ystod 2020.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ofnadwy o heriol i bawb. Mae rhai o fewn ein cymunedau wedi cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan y firws, rhai eraill wedi gweithio’n di flino i gynnig gwasanaethau angenrheidiol trwy gydol y pandemig a llawer iawn wedi profi unigrwydd a heriau iechyd meddwl.

Yn ystod y cyfnodau clo mae sawl un o’n timoedd wedi gwneud cyfraniad unigol pwysig o fewn eu cymunedau yn y meysydd gofal, gwasanaethau heddlu a tan, rhai eraill wedi ymestyn allan i’n cwsmeriaid i geisio eich cadw yn actif o bell, rhai wedi dosbarthu bwyd a diod i fanciau bwyd a chartrefi gofal ac eraill wedi agor ein safleoedd ar gyfer gwasanaethau iechyd oedd angen adleoli.

Ers mis Awst, rydym wedi dod at ein gilydd i geisio ail adeiladau gwasanaethau Byw’n Iach yn raddol gyda blaenoriaeth clir ar warchod iechyd ein cwsmeriaid a staff ar hyd pob cam o’r ffordd. Wrth agor ein drysau rydym wedi rhyfeddu at yr ymateb. Mae gymaint  ohonoch chi wedi cysylltu i egluro’r gwahaniaeth mae mynediad at y pwll a’r cyfleusterau ffitrwydd a chwaraeon yn cael ar eich bywydau ac yn benodol ar eich lles meddyliol. Rydym mor ddiolchgar i bob un ohonoch chi sydd wedi dychwelyd i’r ganolfan leol, ac wedi rhannu eich profiadau efo ni. Dros yr wythnosau diwethaf, mae cannoedd ohonoch chi wedi ymateb i’n holiadur ar lein ac rydym yn brysur yn pori trwy eich ymatebion i ddeall beth sydd yn bwysig i chi ac er mwyn cynllunio newidiadau i’n gwasanaethau erbyn y flwyddyn newydd. Un neges galonogol iawn sydd wedi dod o’r arolwg yw bod y cwsmeriaid sydd wedi dychwelyd yn teimlo’n ddiogel a hyderus fod ein trefniadau Covid yn galluogi nhw i ymarfer yn ddiogel. Rydym yn gobeithio bydd nifer fwy ohonoch chi’n penderfynu dychwelyd yn fuan.

Rydym yn edrych ymlaen yn obeithiol tuag at 2021. Mae’n debyg y bydd dechrau’r flwyddyn yn parhau i fod yn heriol ond fydd hynny ddim yn ein rhwystro rhag parhau i ymestyn yr hyn sydd yn bosib o ran rhaglenni a chyfleusterau ond gyda’r gofal arferol dros eich diogelwch. Mae nifer o weithgareddau ychwanegol wedi cynllunio ar gyfer y flwyddyn newydd. Cadwch llygaid ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’r wefan i ddysgu mwy.

Mae dealltwriaeth well yn dechrau datblygu o ran rôl Cyfleusterau Hamdden Gymunedol fel rhan o’r Gwasanaethau Iechyd. Mae parhau ar agor efo trefniadau diogel,  a pharhau i fedru cefnogi chi i fod yn actif, yn gwneud cyfraniad pwysig iawn i iechyd ein cymunedau. Mae Covid yn fygythiad difrifol ond mae bod yn segur ac ynysig yn fygythiad mawr i iechyd miloedd o fewn ein cymunedau. Mae’r newyddion o ran brechiadau a threfniadau profi gwell yn golygu fod ‘na lwybr posib ar y gorwel at drefn fwy normal yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn.

Yn y cyfamser, diolch yn fawr iawn am gefnogi Byw’n Iach yn ystod 2020 a Nadolig Llawen iawn i bob ohonoch chi!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt