Mannau Gwyrdd Gorau’r Wlad!!

Gwynedd Council

Prosiect Garddio Dwyfor wedi ei enwi fel un o fannau gwyrdd gorau’r wlad

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd.

Mae Prosiect Graddio Dwyfor wedi cael Gwobr Gymunedol y Faner Werdd i gydnabod cyfranogiad ymroddedig gan ei wirfoddolwyr, safonau amgylcheddol uchel ac ymrwymiad i gyflawni man gwyrdd o ansawdd gwych.

Mae’r ardd gymunedol wedi ei leoli yn Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli ac yn rhan o’r Cynllun Cenedlaethol Cyfeirio i Ymarfer (NERS) sy’n helpu pobl sydd â chyflyrau meddygol gwahanol i wneud ymarfer corf er lles eu hiechyd, ffitrwydd a lles cyffredinol. Bob blwyddyn mae Prosiect Garddio Dwyfor yn parhau i hyrwyddo ein cenhadaeth o ddarparu cyfleoedd i bobl gynyddu eu lefelau gweithgareddau corfforol, i ddysgu am fwyta’n iach a dysgu pobl sut i dyfu eu llysiau eu hunain. Drwy’r Prosiect Garddio rydym wedi gweld llawer o fywydau’n newid am y gorau.

Dywedodd Terry Williams, Cydlynydd Cyfeirio Ymarfer Corff yn Byw ‘Iach:

“Bu hon yn flwyddyn gyffrous i’r ardd gymunedol gyda Dementia Actif Gwynedd, Canolfan Felin Fach, Sied Ddynion ac ysgolion cynradd ac uwchradd lleol yn ymuno â ni ar y prosiect. Rydym hefyd wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn grantiau gan Gyngor Tref Pwllheli, Asda a Cyngor Gwynedd i ehangu’r prosiect, prynu offer newydd ac i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn ychwanegu gwlau blodau a llwybrau troed a fydd yn gwneud yr ardd yn fwy hygyrch i bob gallu.”

Mae 145 o fannau gwyrdd a reolir yn gymunedol ar draws y wlad wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i gael Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.  Mae hyn yn golygu bod Cymru’n dal i feddu ar draean o safleoedd Gwobr Gymunedol y Faner Werdd yn y DU.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth o feini prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a chyfranogiad cymunedol.

I gael mwy o wybodaeth am y Faner Werdd, ewch ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus

Mae Byw’n Iach mor hapus o’r cyflawniad hwn ac yn ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd at y Prosiect Graddio Dwyfor!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt