Paratoi ar gyfer ailagor Canolfannau! Wyt ti’n Barod?

Gwynedd Council

Paratoi ar gyfer ailagor Canolfannau! Wyt ti’n Barod?

Rydym yn parhau i ddisgwyl am arweiniad gan Lywodraeth Cymru, ond yn gobeithio y bydd modd agor rhai canolfannau cyn bo hir. Unwaith bydd y Llywodraeth yn gwneud datganiad mi fydd angen rhai wythnosau arnom ni i ddod a staff yn nol i’r gwaith a chwblhau’r gwaith o baratoi ein hadeiladau. Rydym yn gofyn yn garedig am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith yma. Mae paratoi’n ofalus yn hanfodol er mwyn diogelu chi a’n staff. Rydym yn ymwybodol fod rhai ohonoch chi’n awyddus iawn i ddychwelyd, ac rydym hefyd yn awyddus iawn i’ch croesawu nôl.

Byddwn yn cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy e-bost, unwaith bydd cyfle i aelodau cofrestru i ail-ymuno. Bydd hyn yn agosach at ein dyddiad ailagor. Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, mae’n bwysig fod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gennyn ni.

Os nad ydych chi wedi bod yn derbyn negeseuon gennyn ni trwy e-bost dros y misoedd diwethaf mae’n debyg bod angen diweddaru eich manylion. Plîs gyrrwch neges e-bost at: cyswllt@bywniach.cymru efo’ch enw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn a’ch rhif aelodaeth/cerdyn (os ydych chi’n gwybod beth ydyw).

Diolch i bawb wnaeth gwblhau ein holiadur cwsmer yn ddiweddar. Rydym wedi gwrando ar eich barn ac wedi adolygu ein cynlluniau i ymateb i’r hyn sydd yn bwysig i chi. Mae gwaith o baratoi ac addasu ein hadeiladau yn symud ymlaen bob dydd. Er mwyn eich cadw chi a’n staff mor ddiogel â phosibl pan fyddwn yn ailagor, rydym am roi nifer o fesurau diogelwch newydd ar waith.

Bydd mwy o wybodaeth am y systemau a’r amddiffyniadau newydd ar gael yn fuan iawn ar wefan Byw’n Iach a thudalennau Cyfryngau Cymdeithasol.

Cwestiynau Cyffredin

Yn dilyn ein Arolwg Cwsmeriaid diweddar rydym wedi darparu atebion i’r cwestiynau a’r pryderon mwyaf cyffredin yn fyma:

Pa gyfleusterau fydd ar gael pan fyddwch chi’n ailagor yn gyntaf?

Fydd pob canolfan ddim yn agor ar unwaith. Rydym yn bwriadu agor un canolfan ym mhob arall (Arfon/ Dwyfor/ Meirionydd) fel cam 1af. Mi fydden ni’n cadarnhau yn union pa ganolfannau yn nes at yr amser.

Mae gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn digwydd ar hyn o bryd mewn rhai canolfannau fydd yn gwneud hi’n anoddach iddynt agor yn fuan. Fydd pob gwasanaeth ddim ar gael o’r cychwyn cyntaf.

Pa wasanaethau fydd ar gael yn y canolfannau ar y dechrau?

Rydym yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar ddarparu defnydd o’n hystafelloedd ffitrwydd a rhaglen amrywiol o ddosbarthiadau ffitrwydd. Cododd 22.7% o ymatebwyr yr arolwg, bryderon ynghylch cael digon o le, bydd niferoedd cyfyngedig yn yr ystafell ffitrwydd a dosbarthiadau ffitrwydd, yn ogystal â chynlluniau newydd i sicrhau pellter cymdeithasol.

Yn sgil newidiadau i’r drefn o ran chwaraeon awyr agored, rydym yn gobeithio medru agor ein cyrtiau a meysydd tu allan yn unol â chanllawiau’r cyrff llywodraethu cenedlaethol. Mi fydden ni’n gofyn i grwpiau sydd yn llogi gofod felly am fwy o wybodaeth am eu trefniadau iechyd a diogelwch nhw.

Rydym yn gweithio’n galed gyda chlybiau nofio lleol a Nofio Cymru i fedru ail agor pyllau, ond mae’n bosib y gall gymryd ychydig yn hirach i ni roi trefniadau mewn lle ar gyfer sesiynau nofio cyhoeddus.

Pwy all gofrestru i fynychu’r ganolfan?

Mi fydden ni’n rhoi cyfle i gwsmeriaid sydd â phecyn Debyd Uniongyrchol i ddewis i ddadrewi eu pecynnau yn y lle cyntaf. Cododd 24.7% o ymatebwyr yr arolwg bryderon ynghylch y niferoedd sy’n defnyddio’r ganolfan, felly bydd nifer gyfyngedig o gyfleoedd ar gael i ddechrau, bydd hyn yn ein galluogi i brofi ein mesurau diogelwch gyda nifer gymharol fach o gwsmeriaid.

Mi fydden ni’n defnyddio trefn gyntaf i’r felin trwy ffurflen cofrestru a linc e-bost. Mae’n bwysig iawn felly sicrhau fod eich manylion cywir gennym ni a’ch bod yn gwylio eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Yma, dros yr wythnosau a misoedd wedyn mi fydden ni’n raddol ymestyn y cyfle i fwy o ddefnyddwyr.

Pa newidiadau fydd yn cael eu gwneud i archebu?

Fydd rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw. Mae hyn yn cynnwys dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau ystafell ffitrwydd. Os nad ydych wedi gwneud hynny o’r blaen, gallwch gofrestru i ddefnyddio’r system archebu ar-lein yma.

A fydd modd defnyddio ystafelloedd newid?

Na, mi fydd disgwyl i bobl cyrraedd y canolfan wedi newid yn barod ar gyfer eu sesiwn. Fyddem hefyd yn gofyn i gwsmeriaid i beidio dod a bagiau ac eitemau personol di angen.

 Pa fesurau glanhau a diogelwch ychwanegol fydd ar waith?

Rhestrwyd glanhau fel y pryder mwyaf cyffredin yn ein harolwg cwsmeriaid diweddar. Rhestrodd 33.1% o’r ymatebwyr ef fel eu prif bryder wrth ystyried dod yn ôl i’r canolfannau.

Mi fydd trefniadau glanhau ychwanegol mewn lle. Mi fydd gorsafoedd glanhau newydd wrth bob mynedfa ac ym mhob ystafell ffitrwydd. Mi fydd sesiynau ar gael i archebu yn ein hystafelloedd ffitrwydd a bydd staff yn glanhau pob ystafell rhwng sesiynau.

Mi fydd gorsaf glanhau ym mhob Ystafell Ffitrwydd yn darparu deunydd i gwsmeriaid ddefnyddio ar yr offer maent yn defnyddio er mwyn bod yn sicr o lanweithdra yn ystod pob sesiwn. Mi fydd glanhau ychwanegol hefyd yn digwydd o ran ein gofod ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd.

Beth arall fydd yn wahanol?

  • Mi fydd angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer pob gweithgaredd.
  • Mi fydd y nifer o bobl sydd yn medru cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau wedi cyfyngu i sicrhau pellter cymdeithasol e.e. dosbarthiadau ffitrwydd llai, llai o bobl yn yr ystafell ffitrwydd ar unwaith.
  • Mi fydd offer a sesiynau wedi symud i leoliad newydd mewn sawl canolfan i greu mwy o le e.e. defnydd o neuaddau chwaraeon ar gyfer ffitrwydd.
  • Mi fydd edrychiad ein canolfannau wedi newid wrth gyflwyno sgriniau ar dderbynfeydd, arwyddion newydd trwy bob canolfan a bydd rhai ardaloedd ac offer allan o ddefnydd e.e. ffynhonnau dŵr a pheiriannau gwerthu bwyd a diod.
  • Bydd ein staff yn goruchwylio i sicrhau fod pawb yn deall y rheolau newydd ac yn cadw atynt.
Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt