Actif Am Oes

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Actif Am Oes

  • Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!
  • Perffaith i helpu rhai hŷn, y rhai sy’n edrych i gychwyn ymarfer corff, y rhai sy’n gwella o anafiadau neu sydd am roi cynnig ar ddosbarthiadau ffitrwydd am y tro cyntaf.
  • Mae croeso mawr i’r rhai sy’n dilyn Rhaglen NERS neu sydd wedi cwblhau’r rhaglen ddod i’r sesiynau yma.
  • Sicrhewch eich bod yn archebu unrhyw sesiynau cyn i chi fynychu’r ganolfan.
  • Isod mae disgrifiadau ac amserlen ar gyfer y dosbarthiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Pa weithgareddau sydd yn rhan o raglen Actif Am Oes?

Y Dosbarthiadau

Symudiad Tai Chi Ar Gyfer Lles

Cyfres o symudiadau a theimla yn dilyn traddodiad Tai Chi a Chi Kung heb y cymhlethdod o’r ffurf draddodiadol ond yn canolbwyntio ar iechyd a lles corfforol ac emosiynol. Mae’r symudiadau yn gallu cael eu gwneud wrth eistedd neu yn sefyll ac yn syml ac yn hawdd i’w dysgu. Mae’n yn hyblyg i’w dysgu i wahanol anghenion.

Pilates

Mae pilates yn ffurf o ymarfer corff sydd yn canolbwyntio ar gryfder y corf gyda pwyslais ar gryfder craidd. Mae hyn yn helpu i ddatblygu ffitrwydd a lles cyffredinol. Yn debyg i Ioga, mae pilates yn canolbwyntio ar ymtum, cydbwysedd a hyblygrwydd.

Cyflyru Cryfder Ysgafn

Mewn dosbarth Cyflyru Cryfder yn cynnwys amrywiaeth o symudiadau ac ymarferion i gynyddu curiad y galon. Mae’n cynnwys symudiadau sydd yn cynyddu cylchrediad gwaed yn y corff sydd yn cynyddu curiad y galon.

Nofio am Ddim 60+

Mae Sesiynau Nofio Am Ddim ar gyfer y rhai dros 60 oed ar gael ym mhob Pwll Nofio Byw’n Iach. Mae nofio yn ymarfer corff gwych a chyflawn. Yn wahanol i chwaraeon eraill, mae nofio yn cynnwys pob grŵp cyhyrau a pob rhan o’r system ynni! Mwy o wybodaeth am Nofio am Ddim.

Dosbarthiadau Ffitrwydd Dwysedd Isel Ar-lein

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y Dosbarthiadau Ar-lein

Mae’r sesiynau nofio am ddim 60+ hefyd yn rhan o’r cynllun: Mwy o wybodaeth am Nofio am Ddim.

Adborth Actif Am Oes

Beth wnaeth i chi fynychu gwersi ioga?
Gan fod y ddau ohonom wedi ymddeol roedden ni’n gweld hi’n bwysig i gadw mor ystwyth â phosibl. Rydan ni’n mwynhau cerdded a garddio, ond dydy’r tywydd ddim bob amser yn ffafriol i hynny ac roedden ni’n clywed bod ioga yn llesol i’r corff a’r meddwl.
Beth oedd eich argraffiadau cyntaf?
Roedden ni’n teimlo’n gwbl gyfforddus yn y sesiynau o’r cychwyn cyntaf – yn arbennig gan fod dynion a merched yno. Doedd dim pwysau i ni wneud dim oedd yn profi’n heriol i ni gan mai’r cyfarwyddyd bob amser ydy i weithio o fewn ein gallu.
Sut mae pethau erbyn hyn?
Mae’r hyfforddwraig yn dweud ein bod wedi gwneud cynnydd da ers y cychwyn ac rydan ninnau yn gweld ein hunain yn gryfach ac yn fwy abl i gynnal y symudiadau. Mae balans y ddau ohonom wedi gwella yn sylweddol, sy’n holl bwysig wrth i ni heneiddio gan fod balans gwael yn aml yn achosi codymau. Mae poen ysgwydd un ohonom hefyd wedi diflannu.
Beth ydy’r manteision?
Dydy rhywun ddim bob amser efo’r ‘awydd’ i droi allan i wers ond, yn ddieithriad, rydym yn falch ein bod wedi gwneud yr ymdrech i fynd. Mae’r ymarferion yn gwneud i rywun ystwytho ac ymlacio ac yn ddiamau yn gwneud lles meddyliol yn ogystal â lles corfforol. Er nad yw’r symudiadau bob amser yn teimlo’n heriol ar y pryd mae rhywun yn gwybod y diwrnod wedyn ein bod wedi bod yn ymarfer cyhyrau gwahanol! Mae pwysau gwaed y ddau ohonom yn dda iawn ac mae sôn bod hynny yn un o fanteision llesol ioga.
Ydach chi wedi gwneud defnydd arall o’r cynllun Actif Am Oes?
Rydan ni wedi bod am un sesiwn yn yr ystafell ffitrwydd a chael budd ar gael arweiniad un-i-un ar sut i ddefnyddio gwahanol offer. Byddwn yn gobeithio mynychu mwy o’r sesiynau hyn ar ôl prysurdeb yr haf.

Gwybodaeth Prisiau Actif Am Oes

Prisiau

Sesiwn Actif Am Oes: £3.00

Mae dosbarthiadau dwysedd isel yn brisiau canolfannau Hamdden Safonol, gweler y prisiau yma

Mae’r holl sesiynau garddio a chyfarfodydd Men’s Shed am ddim.

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn:

Archebwch Ar-lein
Archebwch drost y Ffon

*mae’n bwysig  i chi gael cyngor meddyg teulu cyn dechrau ymarfer os oes gennych i chi gyflwr iechyd penodol, anaf neu heb ymarfer er amser hir.

Actif Am Oes yn Ysbrydoli

Edrychwch ar y gerdd hyfryd hon a wnaeth aelod o Actif Am Oes!

Mae Actif Am Oes yn ysbrydoli pobl i ysgrifennu hefyd, nid yn unig ymarfer corff ysgafn!!

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.