Ymuno

Ymuno
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Ymuno – Ffioedd a thaliadau

Consesiwn = Plant (0-15 oed), pobl ifanc (16-24), anabl a pobl dros 60 oed.

Ffioedd aelodaeth flynyddol

Oedran Pris
 Oedolyn  £19.90
 Pobl anabl, pobl dros 60 oed +16 – 24 oed  £10.80
 Plentyn  AM DDIM

Ffioedd pecynnau iechyd a ffitrwydd

Pris taliad misol Pris Debyd uniongyrchol
-Rhaid talu am 6 mis-
Pris tocyn blwyddyn
Rhaid bod yn aelod AELODAETH AM DDIM
Ymweliad di-derfyn am fis Ymweliad di-derfyn am flwyddyn
Angen anwythiad i’r ystafell ffitrwydd Anwythiad AM DDIM i’r ystafell ffitrwydd
Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus a chwaraeon raced*
Consesiwn^ £29.40 £22.70 £227
Oedolion £45.20 £33.90 £339
 Amser distaw** £29.40 £22.70 £227

*Sboncen a Badminton ddim yn cynnwys plant o dan 16 oed.

**amser distaw = 9yb tan 4yp yn ystod yr wythnos a thrwy’r dydd yn ystod y penwythnosau.

^dim yn cynnwys plant o dan 16 oed.

Noder: Nid yw pob cyfleuster ar gael ymhob canolfan.

Aelodaeth Anabl

Mae gweithgareddau nofio ac ffitrwydd yn elfennau hanfodol o fywydau llawn. Mae pobl yn dewis cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hamdden i fwynhau eu hunain, ymlacio ac er mwyn eu hiechyd. Mae gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn gwella lles cyffredinol. Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig aelodaeth anabl wnaiff alluogi cwsmeriaid anabl ddefnyddio cyfleusterau am bris disgowntiedig.

Beth sydd ar gael

 • Nofio: Disgownt nofio i blant ac oedolion anabl yn ystod oriau nofio cyhoeddus. Mae pob pwll yn cynnig1 sesiwn am ddim yr wythnos, cysylltwch gyda eich pwll nofio lleol am rhagor o wybodaeth.
 • Ystafell Ffitrwydd: Disgownt i blant ag oedolion anabl i unrhyw Ystafell Ffitrwydd Canolfannau Hamdden Gwynedd. Bydd angen anwythiad i bob ystafell ffitrwydd unigol.
 • Hurio Cwrt: Disgownt ar gyrtiau badminton/prif neuadd. Cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden i gael gwybod beth yw’r oriau agor a’r argaeledd.

Gofalwyr

Caiff hyd at ddau ofalwr fynychu gyda aelod anabl pan yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau o fewn Canolfannau Hamdden Gwynedd yn rhad ac am ddim. (Mae’r cost anwythiad ar gyfer yr Ystafell Ffitrwydd yn dal i fod yn berthnasol)

Amodau aelodaeth anabl 

I fod yn gymwys am aelodaeth anabl Gwynedd mae angen cyflwyno un o’r canlynol pan yn cwblhau y ffurflen aelodaeth:

 1. Lwfans Byw I’r Anabl (Dylech ddangos llyfr lwfans neu hysbysiad)
 2. Lwfans Gweini (Dylech ddangos tystiolaeth o lwfans)
 3. Credyd Treth I’r Anabl (Dylech ddangos llythyr hawl)
 4. Lwfans Cefnogi Cyflogaeth/Budd-dal Analluogrwydd
 5. Taliadau Annibyniaeth Bersonol

Ble i gael cerdyn

 • Mae cerdyn aelodaeth ar gael mewn unrhyw un o Canolfannau Hamdden Gwynedd yn dilyn i ffurflen aelodaeth gael ei chwblhau.
 • Bydd yr unigolyn yn gorfod talu am gardiau a gollwyd, a chardiau sydd wedi’u dwyn neu wedi’u difetha.

Defnydd o’r cerdyn

 • Mae’n rhaid i’r aelod ddangos eu/ei cerdyn aelodaeth pan yn mynychu neu yn talu am y cyfleuster.Os na fyddent yn gwneud hyn, bydd rhaid iddynt dalu’r gyfradd arferol.
 • Mae Cyngor Gwynedd yn cadw’r hawl i adolygu’r amodau hyn ar unrhyw adeg.
 • Bydd newidiadau i’r amodau defnydd yn cael eu hysbysebu yn y cyfleusterau perthnasol 28 diwrnod cyn iddynt ddod i rym.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’ch canolfan lleol.

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.