Hyfforddwr Gymnasteg

 • Lleoliad: De Gwynedd
 • Cytundeb: 37 awr
 • Cyflog: £10.59 -£11.47 yr awr
Gwynedd Council

Hyfforddwr Gymnasteg

Hysbyseb swydd

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Swydd ddisgrifiad

Pwrpas y Swydd:-
•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.
•Cyfrannu fel aelod o dîm at ddarparu rhaglen Gymnasteg llwyddiannus ar draws nifer o ganolfannau cwmni Byw’n Iach.
•Sicrhau fod y rhaglen yn cwrdd â gofynion trigolion o ran ansawdd.
•Sicrhau fod y rhaglen yn gweithredu mewn modd sydd yn effeithiol ac yn gynaliadwy i’r cwmni.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer
•Offer Chwaraeon a Ffitrwydd – sicrhau ei fod yn saff ac yn addas ar gyfer ei ddefnyddio cyn a trwy gydol pob sesiwn
•Cyllid- Gwirio fod y nifer sydd yn mynychu gweithgareddau yn cyd-fynd gyda cofnodion system Gladstone o ran taliadau a llogiadau.
•Systemau- defnydd addas o offer a meddalwedd perthnasol (e.e. Pulse / Learn 2/ Gladstone)
•Staff- mentora a goruchwylio staff achlysurol, staff newydd, prentisiaid neu wirfoddolwyr yn ystod sesiynau ymarferol

Prif Ddyletswyddau:-
•Sicrhau Iechyd a diogelwch y defnyddwyr sydd yn mynychu dosbarthiadau chwaraeon/ rhaglenni hyfforddi personol gan gynnwys cwblhau asesiadau risg.
•Cyfrannu at y gwaith o gynllunio ac adolygu’r rhaglen ar draws nifer o ganolfannau Byw’n Iach
•Cynllunio ac arwain amrywiaeth eang o ddosbarthiadau Gymnasteg a sesiynau unigol ar gyfer cwsmeriaid Cwmni Byw’n Iach. Gall y rhain cynnwys sesiynau ymarferol pur neu sesiynau sydd yn ymwneud a hybu dealltwriaeth o iechyd a lles.
•Cynllunio rhaglenni a chynnal sesiynau nol yr angen oddi ar safleoedd Byw’n Iach ar gais cwsmeriaid. E.e. ar safle ysgolion lleol i grwpiau o ddisgyblion
•Cynnal Asesiadau sydd yn berthnasol i’r maes a dyfarnu gwobrau/ tystysgrifau ble mae hynny’n berthnasol
•Creu adnoddau perthnasol yn y maes sydd ar gyfer defnydd y tîm neu i bwrpas hyrwyddo e.e. cynlluniau sesiwn, adnoddau addysgol, adnoddau ar gyfer y rhaglen, astudiaethau achos, fideos, blogs
•Cyfrannu tuag at drefnu digwyddiadau arbennig yn eich maes e.e. Cystadlaethau, Cyrsiau, Gwyliau , Diwrnodiau Agored ayb; gan hefyd gwblhau asesiadau risg priodol.
•Cydweithio’n agos gyda swyddogion marchnata’r cwmni er mwyn hybu a hysbysebu gweithgareddau
Gymnasteg
•Cynghori rheolwyr o ran anghenion offer ar gyfer gweithgareddau’r rhaglen
•Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
•Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni.
•Gweithredu o fewn polisïau’r Cwmni yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
•Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cwmni. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data
•Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cwmni yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl troed carbon y Cwmni.
•Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
•Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gam drin.

Amgylchiadau Arbennig. . e.e. angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith arbennig, a.y.y.b.
Bydd disgwyl i weithio tu allan i oriau swyddfa arferol yn rhan o ofynion sylfaenol y swydd e.e. gyda’r nos ac ar benwythnosau. Bydd hefyd diswyl gweithio ar sawl safel wahanol.

Dim ond amlinelliad o ddyletswyddau’r swydd a ddangosir uchod, a hynny er mwyn rhoi syniad o’r lefel cyfrifoldeb sydd ynghlwm â hi. Nid yw’r swydd ddisgrifiad hon yn fanwl gynhwysfawr, ac fe all dyletswyddau’r swydd newid o bryd i’w gilydd heb newid ei natur sylfaenol a’r lefel cyfrifoldeb.

NODWEDDION PERSONOL
HANFODOL

 • Gallu i weithio yn annibynnol.
 • Gallu i weithio’n effeithiol fel aelod o dîm.
 • Hunan Ysgogiad.
 • Hyblyg, prydlon, cyfeillgar a brwdfrydig.
 • Ymrwymiad i gyfle cyfartal (y gallu i fabwysiadu argymhellion Insport i weithgareddau.)
 • Agwedd bositif am iechyd a ffitrwydd a’r gallu i ysgogi eraill

CYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT PERTHNASOL
HANFODOL

 • Cymhwyster Lefel 2 UKCC Mewn Gymnasteg Artistig Merched a Dynion neu Gymnasteg Gyffredinol/Gymnasteg i Bawb.
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf yn cynnwys CPR – Cwrs 1 Diwrnod

PROFIAD PERTHNASOL
HANFODOL

 • Profiad o weithio mewn canolfan hamdden neu ffitrwydd arbenigol.
 • Profiad o redeg dosbarthiadau gymnasteg perthnasol yn llwyddiannus.
 • Profiad o gynllunio cyfres o sesiynau gymnasteg.
 • Profiad o addasu sesiynau i gwrdd â gofynion amrywiaeth o lefelau gallu a ffitrwydd

SGILIAU A GWYBODAETH ARBENIGOL
HANFODOL

 • Meddu ar sgiliau ysgogol ardderchog.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol ardderchog.
 • Gallu gweithio dan bwysau ac yn medru bod yn hyblyg a chreadigol wrth ddod i ddatrys problemau.
 • Sgiliau Technoleg Gwybodaeth dda, gan gynnwys y gallu i ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a chyfryngau cymdeithasol poblogaidd.
 • Trwydded Gyrru gyfredol a defnydd o gar

ANGHENION IEITHYDDOL
Gwrando a Siarad – Canolradd
Gallu cynnal sgwrs rwydd ar nifer o bynciau amrywiol bob dydd, a thrafod achosion sy’n ymwneud â’r maes gwaith. Gallu dilyn trafodaeth yn y Gymraeg, mewn Cymraeg Clir, ar faterion cyfarwydd yn ymwneud â’r swydd. Gallu cyfrannu at y sgwrs ac ateb cwestiynau.

Darllen a Deall – Sylfaen
Darllen a deall negeseuon syml a thaflenni gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg sy’n ymwneud â’r swydd, a deall adroddiadau byr a syml ar bwnc cyfarwydd.

Ysgrifennu – Sylfaen
Gallu llenwi ffurflen syml a llunio llythyr neu neges ebost byr drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg drwy ddefnyddio cyfres o frawddegau allweddol i gyfleu gwybodaeth syml.

Dylid disgrifio’r nodweddion rheiny a ddisgwylir gan ddeilydd y swydd. Defnyddir rhain fel meini prawf wrth asesu pob ymgeisydd.

Ceisio am y Swydd

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â David Wyn Morris ar 07497346161 neu (davidwynmorris@bywniach.cymru)

Yr ydym yn derbyn ceisiadau gan unigolion sydd a cymhwyster Lefel 1 hyfforddi Gymnasteg ond bydd y disgwyl iddynt gwneud cwrs L2 o fewn y cyfnod prawf.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt