Rheolwr ar ddyletswydd

 • Lleoliad: Canolfan Byw'n Iach Bangor
 • Cytundeb: 15 awr
 • Cyflog:
Gwynedd Council

Rheolwr ar ddyletswydd

Swydd Disgrifiad

(hyd at adolygiad 31 Mawrth 2022 – gyda potensial / cyfleon o Ebrill ymlaen mewn un o’r ganolfannau yn y Gogledd (Bethesda/Bangor/Caernarfon)

Hyfforddiant llawn ar gael (ac yn cael ei dalu amdano) er mwyn datblygu mewn amrywiaethau o swyddi eraill o fewn y ganolfan!

Pwrpas y Swydd

 • Hyrwyddo a chefnogi ffordd iach o fyw i’r rhai sy’n defnyddio’r Ganolfan Hamdden a’r gymuned ehangach.
 • Sicrhewch y gall y rhai sy’n ymweld â’r Ganolfan ei ddefnyddio’n ddiogel, gan gynnig gofal i gwsmeriaid o safon uchel.
 • Sicrhewch fod pobl Gwynedd wrth wraidd popeth a wnawn.
 • Cyfrifoldeb am swyddogaethau. e.e. staff, cyllidebau, offer
 • Cynnal cofrestrau glanhau a pharatoi cyfleusterau fel y gall y cyhoedd eu mwynhau yn ddiogel.
 • Ymdrin ag arian a helpu gyda rhedeg system archebu’r Ganolfan Hamdden
 • Paratoi offer a chyfleusterau trwy osod offer a’i ddaduno yn ôl yr angen.
 • Cyflwyno rhaglenni gweithgareddau mewn dull ysgogol ac ysbrydoledig fel y cytunwyd gan y Rheolwr Ardal.
 • Sicrhewch fod y weithdrefn sefydlu yn y gampfa o safon uchel ac yn ysgogi cwsmeriaid i ddychwelyd i’r Ganolfan yn rheolaidd.
 • Hyrwyddo pecynnau ffitrwydd y Ganolfan i’r cwsmeriaid yn ogystal â cychwyn sgyrsiau cychwynnol â chwsmeriaid mewn i fargeiniai.
 • Cyfarthrebu gyda’r cwsmeriaid er mwyn nodi eu gwrthwynebiadau a’u dymuniadau yn ogystal â dilyn ffordd iach o fyw.
 • Cefnogi’r cwsmeriaid trwy nifer o ddulliau i’w cymell a’u hysbrydoli i fyw’n iach.
 • Ymgysylltu â’r cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid er mwyn nodi pa dechnegau marchnata sydd fwyaf effeithiol i’w defnyddio.
 • Ymgymryd â chyfrifoldebau derbynfa yn ôl yr angen
 • Sicrhau gofal cwsmer o safon uchel, gan hyrwyddo’r berthynas rhwng y Ganolfan a’r cwsmer ar bob achlysur.
 • Sicrhewch fod glendid y Ganolfan o safon uchel, yn unol â chanllawiau’r Ganolfan.
 • Sicrhewch fod y cyhoedd yn cael eu goruchwylio’n ddiogel mewn ffordd gwrtais a farchus
 • Sicrhau ffyniant y Ganolfan trwy gynnig adborth a syniadau newydd ar sut i wella’r gwasanaeth.
 • Ymgysylltu â’r cwsmeriaid sydd ar raglenni arbennig yn y Ganolfan, e.e. NERS, er mwyn sicrhau bod y llwybr parhad ar ôl cwblhau’r rhaglen yn un llyfn i’r cwsmer.
 • Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Ganolfan trwy ddefnyddio’r iaith fel yr iaith gyntaf yn y gweithle.
 • Cyfrifoldeb am hunanddatblygiad.
 • Sicrhau cydymffurfiad â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni.
 • Gweithredu o fewn polisïau’r Cwmni mewn perthynas â chyfle cyfartal a chydraddoldeb.
 • Yn gyfrifol am reoli gwybodaeth yn unol â chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cwmni. Sicrhewch fod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.
 • Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cwmni yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon, ac annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau Ôl-troed Carbon y Cwmni.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd resymol arall sy’n cyfateb i lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
 • Cyfrifoldeb i riportio unrhyw bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gam-drin
 • Amgylchiadau Arbennig. e.e. yr angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gweithio arbennig ac ati.
 • Cymryd rhan yng Nghynllun Hyfforddi’r Ganolfan yn ôl yr angen a bod yn gyfrifol am ddiweddaru cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn gydamserol.
 • Dylai’r deiliad post fod yn hyblyg ynglŷn â phatrwm gwaith / sifftiau.
 • Bydd angen gweithio sifftiau gan gynnwys gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau.
 • Bydd telir lwfans ychwanegol yn cael ei ddarparu pan fydd yn darparu sesiynau ffitrwydd / nofio
 • Mae’r gyfarwyddiaeth yn gweithredu rhaglen hyfforddi barhaus a datblygu sgiliau personol. Gweithredir Cynllun Gwerthuso er mwyn cyfrannu at y ddarpariaeth hon. Disgwylir i ddeiliad y swydd gymryd rhan yn y rhaglen.

Manylion Person

Nodweddion Personsol

Hanfodol:

 • Brwdfrydig
 • Y gallu i ysgogi eraill
 • Meddylfryd i allu ‘gweld eu gwaith’, yn lle aros am gyfarwyddiadau.
 • Gofal cwsmeriaid o safon uchel
 • Gonestrwydd
 • Yn barod i ddysgu a chadw meddwl agored
 • Y gallu i weithio’n effeithiol o fewn tîm
 • Y gallu i weithio’n annibynnol o dan oruchwyliaeth gyfyngedig
 • Brwdfrydedd i fod eisiau cyfrannu tuag at weithgareddau’r ganolfan, gan gynnig dosbarthiadau / gweithgareddau ffitrwydd.
 • Rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn

Cymwysterau a Hyfforddiant Perthnasol*

Hanfodol:

 • Safon dda o addysg gyffredinol.

Dymunol:

Profiad Perthnasol

Hanfodol:

 • Safon dda o allu nofio

Dymunol:

 • Profiad blaenorol o weithio ym maes hamdden / chwaraeon / iechyd.

Sgiliau a Gwybodaeth Arbenigol

 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd o safon dda
 • Gwybodaeth eang am iechyd a ffitrwydd er mwyn gallu cyfathrebu hyn â chwsmeriaid
 •  Sgiliau cwsmeriaid eithriadol
 • Sgiliau gwerthu da
 • Sgiliau trafod da
 • Gwybodaeth am Gyfweliadau Ysgogol

Anghenion Ieithyddol:

Gwrando a Siarad – Canolradd

Yn gallu cynnal sgwrs rhugl ar nifer o bynciau bob dydd amrywiol, a thrafod achosion sy’n ymwneud â’r maes gwaith. Yn gallu dilyn trafodaeth yn Gymraeg, yn Gymraeg glir, ar faterion cyfarwydd yn ymwneud â’r swydd. Yn gallu cyfrannu at y sgwrs ac ateb cwestiynau.

Darllen a Deall – Sylfaen

Darllen a deall negeseuon syml a thaflenni gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r post trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg, a deall adroddiadau byr a syml ar bynciau cyfarwydd.

Ysgrifennu – Sylfaen

Yn gallu llenwi ffurflenni syml a chyfansoddi llythyr neu e-bost byr trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg trwy ddefnyddio nifer o ymadroddion cyfarwydd er mwyn cyfleu neges syml.

Ymgeisio

Dyddiad Cau: 16.00 o’r gloch, Dydd Gwener yr 29/10/2021

Am fwy o wybodaeth Cysylltwch â:

Markwilliams@bywniach.cymru neu michaelpaulroberts@bywniach.cymru

Rhif ffôn: 01248 370600

Bydd y Cyngor yn gofyn am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Os byddwch yn llwyddiannus ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad bydd E-BOST yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad a ddarperir ar eich ffurflen gais. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn gwirio’ch e-bost yn rheolaidd.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt