Cymhorthydd Hamdden Pwll Nofio Bangor X2

 • Lleoliad: Bangor
 • Cytundeb: 33 awr a 21.5 awr
 • Cyflog: Graddfa newydd - 03

Swydd ddisgrifiad

Pwrpas y Swydd

 • Hybu a chefnogi ffordd iach o fyw i’r sawl sy’n defnyddio’r Canolfannau Hamdden a’r gymuned ehangach.
 • Sicrhau bod y sawl sy’n ymweld â’r Ganolfan yn gallu ei ddefnyddio’n ddiogel, tra’n cynnig gofal cwsmer o safon uchel
 • Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.

Cyfrifoldeb am Adnoddau

Paratoi offer a chyfleusterau trwy osod offer i fyny a’i dynnu i lawr fel bo angen.

 • Cynnal a chadw rhestrai, glanhau a pharatoi cyfleusterau fel gall y cyhoedd eu mwynhau yn ddiogel.
 • Trin arian a chynorthwyo gyda rhedeg system archebu’r Canolfan Hamdden

Prif Ddyletswyddau

 • Cyflwyno rhaglenni o weithgareddau mewn dull ysgogiadol ac ysbrydoledig fel y cytunwyd gan y Rheolwr Ardal/Rheolwr ar Ddyletswydd.
 • Dyletswyddau Achubwr Bywyd ar ochr Pwll nofio
 • Cyflwyno rhaglen o weithgareddau nofio gan ddarparu cyfarwyddyd cymwys a diogel, sy’n defnyddio sgiliau sy’n cael eu cydnabod yn sefydledig gan y Gymdeithas Nofio Amatur, ynghyd a dilyn llwybr nofio Pasbort Dwr Cymru.
 • Sicrhau fod y drefn anwytho yn y gampfa o safon uchel ac yn ysgogi cwsmeriaid i ddychwelyd i’r Ganolfan yn rheolaidd.
 • Hybu pecynnau ffitrwydd y Ganolfan i’r cwsmeriaid ynghyd â throsi sgyrsiau cychwynnol gyda chwsmeriaid i mewn i werthiant.
 • Ymgysylltu gyda’r cwsmeriaid er mwyn adnabod eu hamcanion a’u dyheadau ynglŷn â dilyn ffordd iach o fyw.
 • Cefnogi’r cwsmeriaid trwy nifer o ddulliau i’w ysgogi a’u hysbrydoli i fyw yn iach.
 • Ymgysylltu gyda’r cwsmeriaid a’r darpar gwsmeriaid er mwyn adnabod pa dechnegau marchnata sy’n fwyaf effeithiol i ddefnyddio.
 • Ymgymryd â dyletswyddau’r dderbynfa fel bo’r angen.
 • Sicrhau safon uchel o ofal cwsmer gan hyrwyddo’r berthynas rhwng y Ganolfan a’r cwsmer ar bob achlysur.
 • Sicrhau bod glendid y Ganolfan o safon uchel, yn ôl canllawiau’r Ganolfan.
 • Sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu goruchwylio’n ddiogel mewn ffordd gwrtais a boneddigaidd.
 • Sicrhau ffyniant y Ganolfan drwy gynnig adborth a syniadau newydd ar sut i wella’r gwasanaeth.
 • Ymgysylltu gyda’r cwsmeriaid hynny ar raglenni arbennig o fewn y Ganolfan, e.e. NERS, er mwyn sicrhau fod y llwybr dilyniant ar ôl gorffen y rhaglenni yn un esmwyth i’r cwsmer.
 • Hyrwyddo’r iaith Gymraeg o fewn y Ganolfan gan ddefnyddio’r iaith fel yr un cyntaf yn y gweithlu.
 • Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni.
 • Gweithredu o fewn polisïau’r Cwmni yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
 • Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cwmni.  Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data
 • Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cwmni yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cwmni.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
 • Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin.

Amgylchiadau Arbennig.

 • Cymryd rhan yn Rhaglen Hyfforddi’r Ganolfan pan fo angen a bod yn gyfrifol am ddiweddaru cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol.
 • Dylai deilydd y swydd fod yn hyblyg ynghylch patrwm/shifftiau gwaith.
 • Bydd angen gweithio shifftiau yn cynnwys gwaith gyda’r nos ac ar ben wythnosau.
 • Telir lwfans ychwanegol pan yn darparu sesiynau ffitrwydd/nofio.
 • Mae’r Gyfadran yn rhedeg rhaglen barhaus o hyfforddiant a datblygu medrau personol. Gweithredir Cynllun Gwerthuso er mwyn cyfrannu tuag at y ddarpariaeth hon. Disgwylir i ddeilydd y swydd gymryd rhan yn y rhaglen.

Manylion Person

NODWEDDION PERSONOL

HANFODOL

 • Brwdfrydig
 • Gallu i ysgogi eraill
 • Meddyfryd i allu ‘gweld gwaith’, yn lle aros am gyfarwyddid.
 • Gofal cwsmer o safon uchel
 • Gonestrwydd
 • Barod i ddysgu a chadw meddwl agored
 • Gallu i weithio o fewn tîm yn effeithiol
 • Gallu i weithio’n annibynnol o dan oruchwyliaeth gyfyngedig
 • Brwdfrydedd i eisiau cyfrannu i weithgareddau’r ganolfan, drwy gynnig dosbarthiadau ffitrwydd/gweithgareddau.

CYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT PERTHNASOL

HANFODOL

 • Safon gyffredinol dda o addysg.

DYMUNOL

 • BTEC (neu gyfystyr) mewn Gwyddor Chwaraeon/Hamdden/Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
 • Cymhwyster ‘ NPLQ’
 • Lefel 1 neu 2 I dysgu nofio
 • Lefel 2 Hyfforddwr Gampfa, gyda modiwlau arbenigol, fel Sbin, Ymarfer Cylchol, Kettlebells.
 • Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol (canolfan gwlyb)

PROFIAD PERTHNASOL

DYMUNOL

 • Profiad blaenorol o weithio yn y maes hamdden/chwaraeon/iechyd

SGILIAU A GWYBODAETH ARBENIGOL

HANFODOL

 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd o safon da
 • Gwybodaeth eang o iechyd a ffitrwydd er mwyn gallu cyfathrebu hyn gyda chwsmeriaid
 • Sgiliau cwsmer arbennig
 • Sgiliau gwerthu da
 • Sgiliau negodi da
 • Gwybodaeth am Gyfweliadau Ysgogol

ANGHENION IEITHYDDOL

Gwrando a Siarad

Gallu cynnal sgwrs rwydd ar nifer o bynciau amrywiol bob dydd, a thrafod achosion sy’n ymwneud â’r maes gwaith.

Gallu dilyn trafodaeth yn y Gymraeg, mewn Cymraeg Clir, ar faterion cyfarwydd yn ymwneud â’r swydd. Gallu cyfrannu at y sgwrs ac ateb cwestiynau.

 

Darllen a Deall

Darllen a deall negeseuon syml a thaflenni gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg sy’n ymwneud â’r swydd, a deall adroddiadau byr a syml ar bwnc cyfarwydd

 

Ysgrifennu

Gallu llenwi ffurflen syml a llunio llythyr neu neges ebost byr drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg drwy ddefnyddio cyfres o frawddegau allweddol i gyfleu gwybodaeth syml.

 

Ceisio am y Swydd

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Darren Anthony ar 01248 370600

Cynnal cyfweliadau ar fore’r 18/10/19

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679683 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD GWENER, 11/10/2019

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt