Derbynnydd Rhan Amser Dros Dro – Byw’n Iach Bangor

 • Lleoliad: Bangor
 • Cytundeb:
 • Cyflog: £18,065 - £18,426

Swydd Ddisgrifiad

Pwrpas y Swydd:

 • Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.
 • I gyfarch ac ymdrin ag ymholiadau cwsmeriaid, wyneb yn wyneb ac ar y ffôn gan dderbyn arian am ddefnydd o gyfleusterau’r ganolfan.

Cyfrifoldeb am Adnoddau:

 • Cyfrifoldeb am dderbyn arian gan gwsmeriaid

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod y cwsmeriaid yn cael sylw yn syth, a’u bod yn cael gwybodaeth gywir bob amser.
 • Bod yn gwrtais gan ymdrin a cheisiadau neu gwynion mewn ffordd broffesiynol.
 • Derbyn taliadau am sesiynau, gwersi, llogi cyfleusterau a.y.b
 • Ateb y ffôn yn brydlon a chwrtais.
 • Derbyn gwybodaeth am unigolion a throsglwyddo wybodaeth i’r cyfrifiadur.
 • Ymateb yn briodol pan fo damwain neu larwm pwll/tân yn canu.
 • Cyflawni tasgau gweinyddol fel y bo angen.
 • Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni.
 • Gweithredu o fewn polisïau’r Cwmni yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
 • Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cwmni.  Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data
 • Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cwmni yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cwmni.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
 • Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin.

Amgylchiadau Arbennig:

 • Shifftiau sydd yn cynnwys gyda’r nos a phenwythnosau.

Manylion Person

NODWEDDION PERSONOL HANFODOL

 • Cyfathrebu effeithiol, arddangos blaengaredd(gweld gwaith)

CYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT PERTHNASOL

DYMUNOL:

 • Cymhwyster mewn gweinyddu/gwaith derbynfa

PROFIAD PERTHNASOL

DYMUNOL:

 • Gwaith blaenorol mewn derbynfa brysur

SGILIAU A GWYBODAETH ARBENIGOL

DYMUNOL:

Cyfarwydd a defnyddio cyfrifiadur

ANGHENION IEITHYDDOL

Gwrando a siarad

Gallu cynnal sgwrs rwydd ar nifer o bynciau amrywiol bob dydd, a thrafod achosion sy’n ymwneud â’r maes gwaith.

Gallu dilyn trafodaeth yn y Gymraeg, mewn Cymraeg Clir, ar faterion cyfarwydd yn ymwneud â’r swydd. Gallu cyfrannu at y sgwrs ac ateb cwestiynau.

 

Darllen a deallt

Deall gohebiaeth bob dydd ar faterion cyfarwydd yn y gwaith.

Deall adroddiadau hirach mewn Cymraeg Clir a medru codi’r prif bwyntiau. ( Mae’n bosib y bydd angen cymorth gyda geirfa.)

 

Ysgrifennu

Gallu ysgrifennu llythyrau i bwrpas penodol, negeseuon ebost ac adroddiadau byr drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg gan ddefnyddio geirfa ac ymadroddion syml sy’n gyfarwydd i’r maes gwaith. (Bydd angen eu gwirio cyn eu hanfon allan).

 

Ceisio am y Swydd

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Darren Anthony ar 01248 370600

Rhagwelir cynnal cyfweliadau 06/09/2019

Ffurflenni cais a manylion pellach gan Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076
E-Bost: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 03/09/2019

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt