Rheolwr ar Ddyletswydd/Cymhorthydd Hamdden

  • Lleoliad: Byw'n Iach Bangor
  • Cytundeb: 37 awr (23 awr Rheolwr ar Ddyletswydd, a 14 awr Cymhorthydd Hamdden
  • Cyflog:
Gwynedd Council

23 awr Rheolwr ar Ddyletswydd,  a 14 awr cymhorthydd hamdden

Pwrpas y Swydd:
•Hybu a chefnogi ffordd iach o fyw i’r sawl sy’n defnyddio’r Canolfannau Hamdden a’r gymuned ehangach.
•Sicrhau bod y sawl sy’n ymweld â’r Ganolfan yn gallu ei ddefnyddio’n ddiogel, tra’n cynnig gofal cwsmer o safon uchel
•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer:
•Paratoi offer a chyfleusterau trwy osod offer i fyny a’i dynnu i lawr fel bo angen.
•Cynnal a chadw rhestrai, glanhau a pharatoi cyfleusterau fel gall y Cwmni eu mwynhau yn ddiogel.
•Trin arian a chynorthwyo gyda rhedeg system archebu’r Canolfan Hamdden

Prif Ddyletswyddau:
•Cyflwyno rhaglenni o weithgareddau mewn dull ysgogiadol ac ysbrydoledig fel y cytunwyd gan y Rheolwr Ardal/Rheolwr ar Ddyletswydd.
•Sicrhau fod y drefn anwytho yn y gampfa o safon uchel ac yn ysgogi cwsmeriaid i ddychwelyd i’r Ganolfan yn rheolaidd.
•Hybu pecynnau ffitrwydd y Ganolfan i’r cwsmeriaid ynghyd â throsi sgyrsiau cychwynnol gyda chwsmeriaid i mewn i werthiant.
•Ymgysylltu gyda’r cwsmeriaid er mwyn adnabod eu hamcanion a’u dyheadau ynglŷn â dilyn ffordd iach o fyw.
•Cefnogi’r cwsmeriaid trwy nifer o ddulliau i’w ysgogi a’u hysbrydoli i fyw yn iach.
•Ymgysylltu gyda’r cwsmeriaid a’r darpar gwsmeriaid er mwyn adnabod pa dechnegau marchnata sy’n fwyaf effeithiol i ddefnyddio.
•Ymgymryd â dyletswyddau’r dderbynfa fel bo’r angen.
•Sicrhau safon uchel o ofal cwsmer gan hyrwyddo’r berthynas rhwng y Ganolfan a’r cwsmer ar bob achlysur.
•Sicrhau bod glendid y Ganolfan o safon uchel, yn ôl canllawiau’r Ganolfan.
•Sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu goruchwylio’n ddiogel mewn ffordd gwrtais a boneddigaidd.
Sicrhau ffyniant y Ganolfan drwy gynnig adborth a syniadau newydd ar sut i wella’r gwasanaeth.
•Ymgysylltu gyda’r cwsmeriaid hynny ar raglenni arbennig o fewn y Ganolfan, e.e. NERS, er mwyn sicrhau fod y llwybr dilyniant ar ôl gorffen y rhaglenni yn un esmwyth i’r cwsmer.
•Hyrwyddo’r iaith Gymraeg o fewn y Ganolfan gan ddefnyddio’r iaith fel yr un cyntaf yn y gweithlu.
•Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
•Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni.
•Gweithredu o fewn polisïau’r Cwmni yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
•Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cwmni. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data
•Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cwmni yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cwmni.
•Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
•Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin

Amgylchiadau Arbennig. . e.e. angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith arbennig, a.y.y.b:
•Cymryd rhan yn Rhaglen Hyfforddi’r Ganolfan pan fo angen a bod yn gyfrifol am ddiweddaru cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol.
•Dylai deilydd y swydd fod yn hyblyg ynghylch patrwm/shifftiau gwaith.
•Bydd angen gweithio shifftiau yn cynnwys gwaith gyda’r nos ac ar ben wythnosau.
•Telir lwfans ychwanegol pan yn darparu sesiynau ffitrwydd/nofio.
•Mae’r Adran yn rhedeg rhaglen barhaus o hyfforddiant a datblygu medrau personol. Gweithredir Cynllun Gwerthuso er mwyn cyfrannu tuag at y ddarpariaeth hon. Disgwylir i ddeilydd y swydd gymryd rhan yn y rhaglen.

Manylion person

NODWEDDION PERSONOL
HANFODOL
•Brwdfrydig
•Gallu i ysgogi eraill
•Meddyfryd i allu ‘gweld gwaith’, yn lle aros am gyfarwyddid.
•Gofal cwsmer o safon uchel
•Gonestrwydd
•Barod i ddysgu a chadw meddwl agored
•Gallu i weithio o fewn tîm yn effeithiol
•Gallu i weithio’n annibynnol o dan oruchwyliaeth gyfyngedig
•Brwdfrydedd i eisiau cyfrannu i weithgareddau’r ganolfan, drwy gynnig dosbarthiadau ffitrwydd/gweithgareddau.

CYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT PERTHNASOL*
HANFODOL
•Safon gyffredinol dda o addysg.

DYMUNOL

•BTEC (neu gyfystyr) mewn Gwyddor Chwaraeon/Hamdden/Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
•Lefel 2 Hyfforddwr Gampfa, gyda modiwlau arbenigol, fel Sbin, Ymarfer Cylchol, Kettlebells.

*Hyfforddiant yn cael ei ddarparu trwy Byw’n Iach

PROFIAD PERTHNASOL
DYMUNOL
•Profiad blaenorol o weithio yn y maes hamdden/chwaraeon/iechyd.

SGILIAU A GWYBODAETH ARBENIGOL
HANFODOL

•Sgiliau rhifedd a llythrennedd o safon da
•Gwybodaeth eang o iechyd a ffitrwydd er mwyn gallu cyfathrebu hyn gyda chwsmeriaid
•Sgiliau cwsmer arbennig
•Sgiliau gwerthu da
•Sgiliau negodi da
•Gwybodaeth am Gyfweliadau Ysgogol

ANGHENION IEITHYDDOL

Gwrando a Siarad – Canolradd
Gallu cynnal sgwrs rwydd ar nifer o bynciau amrywiol bob dydd, a thrafod achosion sy’n ymwneud â’r maes gwaith. Gallu dilyn trafodaeth yn y Gymraeg, mewn Cymraeg Clir, ar faterion cyfarwydd yn ymwneud â’r swydd. Gallu cyfrannu at y sgwrs ac ateb cwestiynau.

Darllen a Deall – Sylfaen
Darllen a deall negeseuon syml a thaflenni gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg sy’n ymwneud â’r swydd, a deall adroddiadau byr a syml ar bwnc cyfarwydd.

Ysgrifennu – Sylfaen
Gallu llenwi ffurflen syml a llunio llythyr neu neges ebost byr drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg drwy ddefnyddio cyfres o frawddegau allweddol i gyfleu gwybodaeth syml.

Ceisio am y Swydd

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â markwilliams@bywniach.cymru neu michaelpaulroberts@bywniach.cymru ar 01248 370600

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 16.00, DYDD GWENER, 15/10/2021

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt