Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

  • Lleoliad: Caernarfon
  • Cytundeb: Llawn Amser
  • Cyflog: £28,228 - £30,096
Gwynedd Council

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Swydd ddisgrifiad

Pwrpas y Swydd:

•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud.

•Gweithio fel rhan o Dîm Busnes y Cwmni i ddarparu gwybodaeth am weledigaeth Byw’n Iach

•Cydlynu digwyddiadau a chreu cyfleoedd hysbysebu a marchnata ar gyfer Byw’n Iach drwy fod yn brif gyswllt i’r cwmni o ran cyfathrebu.

•Trwy reolaeth prosiect, dechrau a datblygu ystod lawn o ddeunyddiau hyrwyddo a marchnata i wella cyfathrebu mewnol ac allanol y cwmni.

•Arwain marchnata strategol y gwasanaeth yn yr Adran gyda’r holl ran-ddeiliaid perthnasol.

•Sicrhau bod ‘brand’ Byw’n Iach yn cael ei ddatblygu, ei gynnal a’i gyfathrebu ar draws pob platfform.

•Cynorthwyo, cysylltu a goruchwylio cyfathrebu mewnol ac allanol ar gyfer y Cwmni.

•Yn brif bwynt cyswllt o ran cyfathrebu a marchnata’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Gwynedd.

•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Cyfrifoldeb am adnoddau . e.e. staff, cyllidebau, offer
Cyllideb farchnata o tua £20k, TG ac Offer AV

Prif Ddyletswyddau:

•Chwarae rôl arweiniol, yn datblygu a gweithredu Strategaeth Farchnata Byw’n Iach.

•Sicrhau bod y strategaeth wedi ei chynllunio i sicrhau bod targedau’r cwmni a’r canlyniadau yn cael eu cyfathrebu yn effeithiol.

•Adnabod, datblygu a chynnal cysylltiadau gyda’r cyfryngau

•Sicrhau perthnasau effeithiol rhwng y cwmni a’r cyfryngau, yn cynnwys cynrychioli’r gwasanaeth mewn cyfweliadau radio, papurau newydd a theledu pan fo angen.

•Ymchwilio, ysgrifennu a dosbarthu datganiadau i’r wasg ac erthyglau i’w dosbarthu i’r cyfryngau lleol a chenedlaethol.

•Adnabod a dadansoddi’r cyfleoedd a’r tueddiadau yn Byw’n Iach gan awgrymu camau marchnata priodol.

•Cydlynu panel Marchnata, Cyfathrebu a Gwasanaeth Cwsmer y Cwmni

•Darparu cyngor ar gyfeiriad strategol y gwaith brandio a sicrhau bod y brand yn cyfleu pob agwedd berthnasol o waith y cwmni.

•Sicrhau fod gwybodaeth o ansawdd dda ar gael i gefnogi gweithgareddau ymgysylltu. Gweithredu amrywiaeth o dechnegau marchnata, cysylltiadau cyhoeddus ac ymchwil i’r farchnad i gyrraedd cwsmeriaid posib, yn cynnwys y rhai sy’n anodd i’w cyrraedd.

•Cyfrifoldeb am wefannau mewnol a chyhoeddus y cwmni gan sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru a’u cynnal yn unol â’r gweithdrefnau ysgrifenedig.

•Dechrau, datblygu, golygu a dosbarthu cylchlythyrau mewnol ac allanol yn chwarterol drwy weithdrefn rheoli prosiect

•Cefnogi staff clerigol o ran marchnata a chyhoeddusrwydd.

•Darparu cymorth hyfforddiant a mentora i staff fel bo’n briodol i wella eu perfformiad.

•Dylunio a chynhyrchu cyhoeddiadau gwasanaeth, taflenni a deunydd hyrwyddo eraill, yn cynnwys cyflwyniadau, seminarau ac arddangosfeydd.

•Cyfrannu at sicrhau bod gofynion cyfreithiol a’r canllawiau priodol yn cael eu cwrdd.

•Mynychu cyfarfodydd perthnasol a darparu gwybodaeth i’w defnyddio yn electronig ac mewn cyhoeddiadau print.

•Datblygu dulliau effeithiol o fonitro gweithgareddau marchnata ac arfarnu yr effaith i dîm rheoli Byw’n Iach ac amrywiaeth o fforymau.

•Cynorthwyo fel bo angen wrth ymdrin ag ymholiadau ffôn cyffredinol.

•Cynorthwyo’r tîm i baratoi a dosbarthu deunydd cyhoeddusrwydd yn unol â’r angen.

•Cyfrifoldeb am dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cwmni.

•Cyfrannu at gynhyrchu deunydd cyfathrebu effeithiol i staff a threfnu digwyddiadau

•Cyfrifoldeb am hunan-ddatblygiad.

•Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.

•Gweithredu oddi mewn i bolisïau a gweithdrefnau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.

•Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau yr ymdrinnir â gwybodaeth bersonol mewn modd sy’n cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data.

•Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac annog eraill i weithio’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.

•Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall resymol sy’n cyfateb â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.

•Cyfrifoldeb i adrodd am unrhyw bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gam-drin.

Amgylchiadau Arbennig . e.e. yr angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith arbennig ac ati
Ar rai adegau disgwylir i ddeilydd y swydd fod ar gael i weithio ar benwythnosau i fynychu digwyddiadau penodol (e.e. cynadleddau, digwyddiadau gweithredol e.e. chwaraeon, materion gofal).

Mae’r uchod yn amlinelliad o’r dyletswyddau, er mwyn rhoi syniad o lefel y cyfrifoldeb sydd ynghlwm â’r swydd. Nid yw’r swydd ddisgrifiad yn gyflawn o ran y manylion, a gall dyletswyddau’r swydd newid o bryd i’w gilydd heb newid natur a lefel cyfrifoldeb sylfaenol y swydd.

Fwy o wybodaeth:

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Karon Paul Roberts ar 01286 679679.

Cynnal cyfweliadau ar 28/04/2021.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 15/04/2021

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

I weld Hysbyseb Llawn ag i wneud Cais

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt