Cofrestru -
Gwersi Nofio

Cofrestrwch i ailcychwyn gwersi nofio.

Cofrestru Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Mi fydd angen i drefn y gwersi newid er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn cyngor a gweithdrefnau Covid 19 Llywodraeth Cymru a Nofio Cymru.

Y Prif Newidiadau

 • Fydd plant angen cyrraedd y ganolfan yn Beach Ready (gwisg nofio o dan eu dillad) ar gyfer y gwersi. Mi fydd yr ystafelloedd newid ar gael ar gyfer sychu a newid i ddillad sych yn dilyn y wers. Mi fydd rhieni/ gwarchodwyr plant o dan 8 a rhai sydd ag anghenion arbennig, yn cael mynediad i’r ystafelloedd newid i’w helpu i newid ar ôl y wers.
 • Ni fydd hi’n bosib defnyddio cawodydd. Mi fydden ni’n cynghori rhieni/gwarchodwyr i sicrhau fod plant wedi cael cawod cyn dod i’r pwll.
 • Fydd maint pob dosbarth yn cael ei gwtogi (uchafswm o 8 yn y lle cyntaf) er mwyn sicrhau gofynion pellter cymdeithasol.
 • Fydd maint pob dosbarth yn cael ei gwtogi (uchafswm o 8 yn y lle cyntaf) er mwyn sicrhau gofynion pellter cymdeithasol.
 • Bydd angen i ni leihau’r nifer o bobl yn y ganolfan wrth ofyn i rieni plant sydd dros 8 oed eu gollwng yn y fynedfa a’u casglu o’r allanfa ar ddiwedd y wers.
 • Mi fydden ni’n caniatáu mynediad i rieni/gwarchodwyr plant o dan 8oed  a rhai sydd ag anghenion ychwanegol. Dim ond 1 rhiant/ gwarchodwr bydd yn medru cael mynediad gyda phob plentyn dan 8/ plentyn gydag anghenion ychwanegol.
 • Rydym yn gofyn yn garedig i deuluoedd ceisio gwneud trefniadau fel nad oes angen dod a brodyr a chwiorydd i mewn i’r ganolfan efo chi. Os na fydd hynny’n bosib, plîs siaradwch efo staff y dderbynfa wrth gyrraedd ac mi wnawn ni geisio gwneud trefniadau diogel ar eich cyfer.
 • Mi fydd rhaid i bob person sydd dros 11 oed gwisgo gorchudd wyneb yn y ganolfan. Yn amlwg bydd modd i nofiwr tynnu gorchudd hwyneb ar gyfer y wers ei hun.
 • Fe fydd y gwersi dal yn parhau am 30 munud ond fe fydd bwlch o  15 munud rhwng pob gwers er mwyn cwblhau gwaith glanhau ychwanegol.
 • Gan fod ‘na bwlch mor hir wedi bod, fydd yr athrawon yn addasu trefniadau gwersi yn ystod yr wythnosau cyntaf er mwyn canolbwyntio ar ail adeiladau hyder, adolygu lefel nofio’r plant ac atgoffa’r plant o’r rheolau diogelwch.
 • Fydden ni’n darparu offer e.e Float/Noodle/Armbands i bob plentyn sydd ei angen a ni fydd offer yn cael ei rhannu.
 • Mi fydden ni’n cynnig mwy o sesiynau Nofio Rhiant a Phlentyn ar gyfer nofwyr iau gan nad yw’n briodol i’n staff fod yn y dŵr gyda phlant ar hyn o bryd.
 • Ni fydd yn bosib gwarantu’r union amseroedd ac o’r blaen oherwydd y newidiadau angenrheidiol yn ein trefniadau
 • Fe fydden ni’n gofyn i bawb sydd heb sefydlu trefniad Debyd Uniongyrchol hyd yma, gwneud hynny cyn ail gychwyn gwersi. Mae’r cynllun Debyd Uniongyrchol yn cynnig pris rhatach ac yn sicrhau ein bod yn gallu cadw ein derbynfa yn rhydd o giwiau.

Cofrestrwch

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru i ailgychwyn gwersi nofio, neu os nad ydych am ailgychwyn, rhowch wybod i ni pam.

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt