Cwestiynau Cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sydd gennych ynglŷn â'n canolfannau yn ystod Pandemig Covid-19

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Ydi canolfannau Byw’n Iach ar agor?

Mae ein canolfannau Byw’n Iach ar agor ar draws Gwynedd i aelodau Byw’n Iach un unig*

*Yn anffodus, bydd peth oedi o ran medru ail agor Pyllau Bro Ffestiniog a Dwyfor yn sgil gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.

Pa drefniadau sydd mewn lle ar safleoedd Byw’n Iach i warchod cwsmeriaid rhag Covid 19?

Mae trefniadau gofalus a manwl mewn lle i warchod ein holl gwsmeriaid a staff.

Rydym wedi cwblhau Asesiad Risg manwl sydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ac ar sail hynny wedi datblygu gweithdrefnau newydd ar gyfer rhedeg ein cyfleusterau. Mae’n weithdrefnau’n seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru a chyrff proffesiynol y sector hamdden e.e. CIMSPA, UK Active a Chyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol.

Mae’r gweithdrefnau’n fanwl iawn ac wedi cyflwyno newidiadau niferus i sut mae’r canolfannau’n gweithio. Maen nhw’n cynnwys:

 • Gofyniad i gwsmeriaid sicrhau eu bod yn rhydd o Covid19/ symptomau a heb gyswllt gydag achosion Covid 19 cyn ymweld.
 • Trefniadau pellhau cymdeithasol amlwg drwy ein hadeiladau gan gynnwys symud offer i ofod gwahanol i greu mwy o le.
 • Trefniadau glanhau ychwanegol trwy bob adeilad sydd yn cynnwys egwyl rhwng sesiynau ffitrwydd, ystafell ffitrwydd a nofio ar gyfer glanhau ychwanegol.
 • Ein rhaglen wedi addasu i leihau niferoedd a gwella pellhau cymdeithasol ym mhob sesiwn.
 • Offer ychwanegol ar gyfer glanhau dwylo yn rheolaidd
 • Pob aelod o staff wedi cwblhau hyfforddiant Covid Diogel ac ar gael i sicrhau fod cwsmeriaid yn deall y trefniadau diogelwch ac yn cadw atyn nhw.
 • Trefniadau aelodaeth a llogi o flaen llaw sydd yn sicrhau ein bod yn cadw niferoedd i lefel diogel ac yn medru darparu gwybodaeth fanwl i’r system Chwilio ac Olrhain os bydd angen.
 • Pob adeilad wedi derbyn archwiliad awyru proffesiynol manwl. Y systemau awyru wedi addasu ble roedd angen i sicrhau’r lefel angenrheidiol o awyr iach a defnydd o ambell ofod wedi ei wahardd am y tro. Mi fydd rhai ffenestri a drysau’n parhau ar agor am y tro i gynyddu’r llif o awyr iach ym mhellach.

Os fyddwch yn teimlo rhywfaint yn bryderus am ddychwelyd i’ch canolfan lleol, mae modd i chi ffonio a gofyn am apwyntiad ar gyfer ymweliad. Mi fydd aelod o staff yn hapus i dywys chi o gwmpas yr adeilad ac egluro’r trefniadau newydd i chi.

 

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein?

I archebu dros eich plentyn/ plant dilynwch y cyfarwyddiadau yma: Cyfarwyddiadau

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein yn gyffredinol: Cyfarwyddiadau

Beth sydd yn digwydd i fy'n Aelodaeth sydd wedi rhewi?

Debyd Uniongyrchol – Bydd eich tanysgrifiad yn cael ei ddad-rewi yn awtomatig ar y 20/08/21 gyda’r taliad cyntaf yn cael ei dynnu allan o’ch cyfrif ar y 01/09/21.

Tocyn Blynyddol / Misol – Os nad ydych wedi dad-rewi eich tocyn eto, bydd eich tocyn bynyddol / misol yn cael ei ddad-rewi yn yn awtomatig ar y 20/08/21 (Ychwanegir amser at eich tocyn i wneud iawn am y cyfnod cloi yn y broses o gofrestru.)

Cerdyn Byw’n Iach blynyddol – Os nad ydych wedi dad-rewi eich aelodaeth Byw’n Iach eto, bydd eich aelodaeth Byw’n Iach yn cael ei ddad-rewi yn awtomatig ar y 20/08/21. Ychwanegir amser at eich tocyn i wneud iawn am y cyfnod cloi yn y broses o gofrestru.

I’r rhai hoffai dadrewi eich tanysgrifiadau yn gynt, cysylltwch â ni ar cyswllt@bywnaich.cymru, neu dilynwch y linc yma: Dad-rewi

Prisiau Byw’n Iach 2021/22: Prisiau

Cofiwch, fydd angen archebu lle yn eich sesiwn o flaen llaw – Llogi eich sesiwn ar-lein: YMA

Beth fydd yn digwydd gyda fy Ngwersi Nofio / Gymnasteg Debyd Uniongyrchol?

Os nad oedd eich plentyn wedi cychwyn yn ôl, ond rydych yn awyddus iddyn nhw wneud rŵan, plîs cysylltwch â’ch canolfan lleol i holi os oes lle ar gael. Mi fydd angen rhoi trefniant Debyd Uniongyrchol yn ei le os nad oes un yn bodoli’n barod cyn ail gychwyn.

Mi fydd pob plentyn gwers nofio yn medru cael defnydd o’r ystafelloedd newid wrth adael y pwll ond bydd rhaid parhau i gyrraedd yn barod i nofio a newid ar ochr y pwll cyn y wers.

Mi fydd ein trefniadau Covid yn parhau o ran mynediad i rieni neu warchodwyr. Rhieni/ Gwarchodwyr plant o dan 8oed neu blant anabl yn unig fydd yn medru fod yn bresennol yn y ganolfan yn ystod y gwersi. Rydym yn gofyn yn garedig i bob rhiant arall ddisgwyl y tu allan i’r ganolfan am y tro  fel ein bod yn medru cadw pawb yn ddiogel.

*Yn anffodus, bydd peth oedi o ran medru ail agor Pyllau Bro Ffestiniog a Dwyfor yn sgil gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.

**Yn anffodus ni fydd modd ailgychwyn Gwersi Gymnasteg yng Nghanolfannau Penllyn, Glan Wnion, Pafiliwn a Bro Dysynni am y tro oherwydd problem staffio. Rydym yn bwriadu recriwtio erbyn mis Medi 21.

Gall ymwelwyr â'r ardal ddefnyddio cyfleusterau Byw’n Iach yr haf hwn?

Er mwyn cydymffurfio’n effeithlon ac yn effeithiol â gofynion Tracio ac Olrhain gorfodol, a hefyd i reoli’r capasiti sylweddol is ar ein safleoedd oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol, rydym ar hyn o bryd yn cyfyngu mynediad i aelodau yn unig. Rhaid archebu a thalu am bob ymweliad ymlaen llaw hefyd.

Fodd bynnag, mae yna nifer o opsiynau i ymwelwyr â’r ardal, i naill ai gael aelodaeth dros dro neu dymor hwy.

Os ydych yn ymwelydd rheolaidd â’r ardal mae ein cerdyn Byw’n Iach Blynyddol ar gael i’w brynu am £ 21.30 (£ 11.50 i 60 + / 16-24 oed / pobl anabl; ac yn rhad ac am ddim i rai dan 16 oed) Mae’n para am 12 mis. Bydd hyn yn darparu mynediad i’n system archebu a hefyd yn cynnig pris gostyngedig i chi ar bob ymweliad â’r ganolfan am 12 mis.

Fel arall, rydym yn cynnig aelodaeth gynhwysol wythnos o hyd (7 diwrnod) am £ 21.30. Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae hyn yn darparu mynediad i’n pyllau, campfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd a chyrtiau chwaraeon raced ar unrhyw nifer o achlysuron, ar draws ein holl safleoedd yng Ngwynedd.

Gellir prynu’r ddau opsiwn ar gyfer aelodaeth yn unrhyw un o’n canolfannau lleol.

Beth yw'r sefyllfa ddiweddara am Bwll Nofio Bro Ffestiniog a Phwll Nofio Dwyfor?

Diweddariad Ar Waith Cynnal a Chadw Pyllau Nofio Dwyfor a Bro Ffestiniog (Mai 2021)

Yn ystod y misoedd diwethaf pan mae canolfannau wedi bod ar gau oherwydd y rheoliadau Covid-19, mae’r Cyngor wedi cymryd y cyfle i gwblhau buddsoddiad sylweddol yng nghanolfannau Byw’n Iach.

Erbyn hyn, mae’r mwyafrif o’r gwaith gwerth cyfanswm o £900,000 wedi ei gwblhau ac mae’r rhan fwyaf o ganolfannau eisoes wedi gallu dechrau croesawu cwsmeriaid yn ôl.

Mae gwaith gwerth £275,000 wedi ei gwblhau yn Byw’n Iach Bangor, a’r adeilad bellach ar agor i’r cyhoedd – mae’r gwaith yma’n cynnwys gwaith adnewyddu’r to ac insiwleiddio a fydd yn golygu fod y ganolfan yn fwy cynaliadwy.

Ond mae gwaith yn parhau ar ddau safle sy’n golygu fod ychydig o oedi cyn y bydd posib ail-agor y Pyllau Nofio yn Byw’n Iach Dwyfor ym Mhwllheli a Byw’n Iach Bro Ffestiniog.

Yng Nghanolfan Dwyfor, mae buddsoddiad gwerth £525,000 yn cael ei gwblhau. Mae gwaith eisoes wedi ei orffen i addasu ystafell newid ar gyfer teuluoedd a phobl anabl.

Yn ogystal, mae gwaith wedi gorffen ar osod lloriau newydd, yn cynnwys yn yr ystafelloedd newid ac mae gwaith paentio hefyd wedi ei gwblhau.

Yn ardal y pwll ei hun, mae gwaith ar drwsio to wedi ei gwblhau. Ond, gan fod gwaith ychwanegol wedi ei adnabod o dan y pwll, mae gwaith eto i’w gwblhau i drwsio peipiau ac ail-deilsio’r pwll mawr.

Mae’r gwaith wedi cymryd yn hirach na’r hyn oedd wedi ei gynllunio, ac mae hynny yn rhannol oherwydd yr angen i gyd-fynd efo gofynion cwblhau gwaith dan ofynion rheoliadau Covid-19 ac oedi o ran derbyn deunyddiau adeiladu pwrpasol.

Ond, mae contractwyr yn gweithio ar gwblhau’r gwaith angenrheidiol ar hyn o bryd. Y disgwyl ar hyn o bryd ydi y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd Gorffennaf, ac yna bydd gwaith paratoi angenrheidiol i lenwi’r pwll a checio systemau cyn y bydd modd ail-agor y pwll ym mis Awst.

Mae buddsoddiad o £120,000 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Bro Ffestiniog hefyd. Mae gwaith wedi ei gwblhau ar atgyweirio’r nenfwd ac mae gwaith wedi ei gynnal i ymchwilio a datrys problem gyda dŵr yn gollwng o’r pwll a dŵr yn hel o dan yr adeilad.

Bydd gwaith rwan yn mynd rhagddo i osod leiner newydd yn y pwll ei hun, a’r bwriad fydd i’r contractwyr sy’n cynnal y gwaith i gwblhau erbyn diwedd Mehefin. Yna bydd gwaith paratoi angenrheidiol i lenwi’r pwll a checio systemau, cyn y bydd modd ail-agor y pwll ym mis Gorffennaf.

Rydan ni’n ymddiheuro am yr oedi yn y 2 ganolfan yma, ond mae’r gwaith sy’n cael ei gwblhau yn sicrhau y bydd y pyllau nofio yn parhau i fod ar gael i gwsmeriaid am flynyddoedd lawer i’r dyfodol. Os bydd unrhyw newid i’r amserlen uchod mi fydden ni’n diweddaru’r gwybodaeth ac hefyd yn cyhoeddi union dyddiadau ail agor ar ein cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol yn nes at yr amser.

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff (NERS)?

Ar yr 17eg o Fawrth 2020, daeth y rhaglen NERS i ben dros dro yn dilyn cyngor y llywodraeth yn sgil pandemig Covid-19.

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff Cenedlaethol wedi parhau i ddarparu rhaglenni rhithiol a chwblhau asesiadau dilynol ar gyfer y cleientiaid a oedd ar y rhaglen ac a oedd wedi cwblhau o leiaf 4 wythnos o weithgaredd cyn y cyfnod clo.

Mewn ymgynghoriad rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru Chydmeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol, meant yn falch o ddweud ein bod wedi agor y llwybrau atgyfeirio eto o fis Mehefin 1af, 2021.

Bydd y rhaglen NERS yn gweithredu o fewn cyfyngiadau cyfyngiadau cyfredol Covid-19 y Llywodraeth, bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno’n gyfunol, i gynnwys sesiynau rhithwir, awyr agored a dan do i gwrdd â’r cyfyngiad lefel pandemig yn eich ardal chi ar yr adeg honno.

Er mwyn cael mynediad i gynllun NERS bydd angen i chi gael eich atgyfeirio gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol (fel arfer eich meddyg teulu, nyrs neu ffisiotherapydd) a fydd gyda mynediad i wefan dosbarthu atgyfeiriad NERS.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw agweddau o’r cynllun yn eich hardal chi, cysylltwch â’ch cydlynydd lleol;

 • James Richards – JamesLeighRichards@BywnIach.Cymru
  Tel – 07833441175
 • Terry Williams – TerryOwenWilliams@BywnIach.Cymru
  Tel – 07813594777

Beth yw’r trefniadau ar gyfer Nofio Cyhoeddus / Ystafell Ffitrwydd / Dosbarthiadau Ffitrwydd?

Mae’n rhaid bod yn aelod o Byw’n Iach er mwyn defnyddio ein cyfleusterau ar hyn o bryd. Rydym angen cofnod cywir o bob unigolyn sydd yn defnyddio’r cyfleusterau i bwrpas trefniadau chwilio ac olrhain. Mae sawl opsiwn ar gyfer ymaelodi a gall eich canolfan lleol cynghori o ran y dewis gorau i chi, ond mae aelodaeth flynyddol Byw’n Iach yn cynnig opsiwn rhesymol iawn i wneud hyn ac yn cynnig pris gostyngedig ar bob ymweliad yn ystod y flwyddyn wedyn.

Mi fydd rhaid gwisgo gorchudd hwyneb wrth ddod i mewn i’r adeilad ac wrth symud o le i le. Mi fydd hi’n bosib tynnu eich gorchudd hwyneb wrth gymryd rhan yn y sesiwn nofio.

Mae’n rhaid bwcio (a thalu) am bob sesiwn o flaen llaw unai trwy’r system ar lein neu dros y ffon a sweipio eich cerdyn aelodaeth wrth gyrraedd.

Mi fydd pob sesiwn yn 60 munud o hyd. A gofynnir i chi gyrraedd y ganolfan ryw 5/10 munud cyn y sesiwn.

Nofio Cyhoeddus

Rydym yn cynnig sesiynau Nofio Lon, sesiynau Nofio Lon Ar Ddim 60+ a Sesiynau Nofio Teulu (ardal benodol o’r pwll ar gael ar gyfer defnydd eich teulu chi yn unig) Mae sesiynau nofio cyhoeddus yn cael eu cyflwyno fel rhan o’n rhaglen Haf o Hwyl, fel gwethgareddau dros yr haf.

Rydym yn gofyn i gwsmeriaid cyrraedd y pwll yn barod i nofio (gwisg nofio o dan eu dillad) a newid cyn nofio ar ochr y pwll. Mi fydd lle diogel i wneud hynny ac i adael eich bag.

Mi fydd modd defnyddio’r ystafelloedd newid ar y ffordd allan i sychu a newid ond yn anffodus ni fydd yn bosib i ni ganiatáu defnydd o gawodydd am y tro.

Mae’n bosib i gwsmeriaid anabl defnyddio ystafell newid bwrpasol cyn ac ar ôl nofio trwy logi’r gofod o flaen llaw trwy ffonio’r ganolfan berthnasol.

Ystafell Ffitrwydd / Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mi fydd niferoedd yn ein dosbarthiadau wedi cyfyngu i uchafswm sydd yn cael ei ganiatáu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gofyn i bob cwsmer sydd yn mynychu dosbarthiadau ffitrwydd dod a mat addas efo nhw. Mae matiau ar gael i brynu yn y dderbynfa os oes angen un arnoch chi. Mi fydd ein hyfforddwyr yn addasu sesiynau i leihau’r defnydd o offer a sicrhau pellhau cymdeithasol, am y tro i leihau risgiau Covid. Mi fydd rhai sesiynau’n symud i ofod tu allan pan fydd tywydd yn caniatáu er mwyn eto gwella diogelwch ym mhellach.

Rydym yn gofyn i ddefnyddwyr ein Hystafelloedd Ffitrwydd gwneud defnydd o’r offer glanhau sydd wedi darparu i lanhau pob peiriant ar ôl eu defnyddio er cwrteisi i gwsmeriaid eraill. Rydym yn gofyn i bawb dilyn yr arwyddion o fewn yr ystafell a sicrhau eu bod yn cadw o leiaf  2m oddi wrth gwsmeriaid eraill wrth symud rhwng offer.

Prisiau Byw’n Iach 2021/22: Cliciwch Yma

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt