Cwestiynau Cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sydd gennych ynglŷn â'n canolfannau yn ystod Pandemig Covid-19

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Sut bydd Byw’n Iach yn gweithredu yn Lefel 0?

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau fod Cymru wedi symud i Lefel 0 o ran y Trefniadau Rheoli Covid 19.  Rydym yn falch iawn o fod wedi chwarae rhan yn llwyddiant y Rhaglen Brechu sydd mae’n debyg wedi bod yn rhan allweddol wrth ganiatáu i ni symud ymlaen i lacio cyfyngiadau.

Yn sgil y cyhoeddiad yma, rydym wedi adolygu ein Asesiad Risg Covid 19, ac yn credu ei fod yn amserol i gyflwyno rhai newidiadau i’r ffordd mae ein canolfannau’n gweithredu. Rydym yn awyddus i geisio taro’r cydbwysedd cywir rhwng caniatáu defnydd mwy arferol a chynyddu capasiti, tra ar yr un pryd yn parhau i gadw ein staff a chwsmeriaid yn ddiogel a pharhau i adeiladu hyder rhai o’n cwsmeriaid sydd wedi bod yn nerfus o ran ail ymuno mewn gweithgareddau cymunedol.

Mi fydd y newidiadau isod yn weithredol o 6 Medi 2021.

Beth fydd yn newid?

 • Mi fydd modd i rai sydd ddim yn aelodau dechrau defnyddio ein canolfannau unwaith eto. Hoffem atgoffa defnyddwyr, fod prynu’r Cerdyn Blynyddol Byw’n Iach yn ffordd o arbed arian ar bob ymweliad a’r ganolfan. Mae’ r Pecynnau “talu o flaen llaw” yn cynnig gostyngiadau mwy byth i rai sydd am ymweld yn aml. Gall ein staff egluro’r opsiwn orau i chi.
 • Mi fydd y gofyniad cyfreithiol i gadw pellter o 2m yn dod i ben. Rydym beth bynnag yn credu ei fod yn synhwyrol i barhau i annog cwsmeriaid i gadw pellter oddi wrth ei gilydd pryd bynnag mae modd gwneud hynny. Mae hyn yn lleihau’r risg o drosglwyddo’r firws ac mae dangos parch a chwrteisi yn y modd yma yn ofnadwy o bwysig wrth ystyried fod rhai o’n cwsmeriaid yn teimlo’n nerfus o hyd am fod mewn llefydd dan do prysur. Mi fydden ni felly’n parhau i arddangos ein harwyddion pellhau ac mi fydd ein staff yn atgoffa cwsmeriaid yn gwrtais i fod yn ystyried anghenion eraill.
 • Mi fydd y trefniadau “un ffordd” o fewn adeiladu yn dod i ben ond gweler y nodyn uchod o ran gadael lle i eraill..
 • Mi fydden ni’n adolygu a chynyddu capasiti ardaloedd o fewn ein hadeiladau ond yn parhau i weithio ar sail model ddiogel.
 • Mi fydd modd ymweld â’r ganolfan heb logi o flaen llaw ond mi fydden ni’n annog cwsmeriaid i barhau i logi o flaen llaw ac ar lein lle bynnag mae hynny’n bosib gan ei fod yn gwarantu lle i chi ar adegau prysurach ac yn lleihau ciwio yn ein derbynfeydd.
 • Mi fydd y sesiynau 1 awr ar gyfer Nofio Cyhoeddus yn dod i ben ond gyda hynny ni fydd yn bosib llogi ar lein. Mi fydd croeso i gwsmeriaid cofrestru a/ neu dalu wrth gyrraedd y ganolfan.
 • Mi fydd ein Ystafelloedd Ffitrwydd yn dychwelyd i drefniadau Cyn Covid o ran y cynnig o offer. Gyda mwy o offer ar gael, rydym yn atgoffa cwsmeriaid i fod yn ystyried pobl eraill wrth symud o gwmpas y gofod. Mi fydd ein sesiynau Actif Am Oes a sesiynau NERS yn gyfle i rai sydd yn teimlo’n ansicr ymweld gyda niferoedd is yn bresennol ac aelod o staff yn cefnogi a goruchwylio. Mi fydd staff y dderbynfa hefyd yn gallu eich cynghori ynglŷn â pha adegau yn ystod yr wythnos sydd yn dawel ac yn cynnig cyfle i ymarfer mewn grŵp llai. Mi fydd y system bwcio yn newid ar gyfer safle Arfon i adlewyrchu’r trefniant newydd.
 • Mi fydd modd defnyddio’r ystafelloedd newid gwlyb i newid cyn ac ar ôl nofio yn ogystal a loceri a pheiriannau sychu gwallt.
 • Mi fydd ein athrawon nofio yn dychwelyd i’r dŵr i gefnogi dysgwyr iau ac yn defnyddio visors fel PPE ac yn ceisio cadw pellter trwy’r defnydd o offer lle mae hynny’n ymarferol.
 • Mi fydd cawodydd ar gael unwaith eto ar ochr y pyllau ac o fewn ein ystafelloedd newid. Gofynnir i bawb trio eu gorau i gymryd cawod sydyn a hefyd pellhau oddi wrth bobl eraill wrth giwio ar gyfer y cawodydd.
 • Mi fydd rhieni a gwarchodwyr yn cael dychwelyd i wylio eu plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dan do mewn rhai canolfannau- yn ddibynnol ar y gofod sydd ar gael. Gofynnwch yn eich canolfan lleol am y trefniant perthnasol. Ond mi fydden ni’n parhau i annog rhieni plant hyn (8oed +) i beidio mynd i’r ystafelloedd newid oni bai fod hynny’n angenrheidiol. Mae hyn yn helpu i ni gadw niferoedd yn is yn yr ardaloedd cyfyng yma.
 • Mi fydd ein hystafelloedd newid sych yn ail agor ond rydym yn gofyn i chi barhau i newid a chymryd cawod adre os ydy’n bosib er mwyn cadw niferoedd yn isel.
 • Mi fydd pob toiled ar agor ond gofynnir i gwsmeriaid parhau i bellhau oddi wrth eraill o fewn y gofod gan ddisgwyl yn amyneddgar os bydd angen pan fydd y cyfleusterau’n brysur.
 • Mi fydd modd ail gychwyn Pêl droed 5 Pob Ochr Dan Do a Phartïon Plant. Mi fydd disgwyl i bob trefnydd cymryd cyfrifoldeb am gofnodi presenoldeb y salw oedd yn bresennol ym mhob sesiwn. Mi fydd y ganolfan yn darparu ffurflen i helpu chi wneud hynny. (Posib llogi o 27/08/21 ymlaen).
 • Mi fydd modd i grwpiau bach (hyd at 4) derbyn Anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd
 • Mi fydd rhai o’n caffis yn ail agor gyda’r hawl i dynnu gorchudd gwyneb wrth y bwrdd wrth yfed a bwyta.

Beth fydd ddim yn newid?

 • Mi fydd gofyn i bob cwsmer dros 11 oed, parhau i wisgo gorchudd gwyneb wrth symud o gwmpas yr adeilad ac o fewn ein hystafelloedd newid a thoiledau. Mi fydd modd tynnu’r gorchudd gwyneb wrth ymarfer.
 • Mi fydden ni’n parhau i ofyn i chi glanhau eich dwylo wrth gyrraedd ac yn rheolaidd ystod eich ymweliad.
 • Mi fydden ni’n parhau i ofyn i gwsmeriaid cwblhau gwyriad personol cyn ymweld h.y. sicrhau nad oes symptomau Covid, dim gofynion ynysu’n berthnasol iddyn nhw ayb.
 • Mi fydden ni’n parhau i gofnodi a chadw manylion cyswllt pob cwsmer am 21 diwrnod er mwyn cefnogi’r broses Chwilio ac Olrhain
 • Mi fydden ni’n cadw’r sgrins perspex ar ein derbynnedd a pharhau i ofyn i gwsmeriaid talu trwy ddulliau digyswllt/ cerdyn
 • Mi fydd ein staff yn parhau i ddefnyddio trefn profi Covid wythnosol ac yn parhau i bellhau oddi wrth ei gilydd a chi fel cwsmeriaid oni bai fod rheswm gweithredol dros beidio e.e. darparu Cymorth 1af, cynnig cefnogaeth i blentyn mewn gwers, cydweithio i symud offer trwm
 • Mi fydd y cyfnodau 1 awr yn yr Ystafelloedd ffitrwydd yn parhau am y tro er mwyn ein helpu i reoli capasiti ond ar adegau tawelach, mi fydd modd bwcio mewn i ail sesiwn yn y dderbynfa wrth gyrraedd er mwyn ymestyn eich ymweliad.
 • Mi fydd ein staff yn parhau i lanhau’r canolfannau’n amlach.
 • Mi fydden ni’n parhau i weithredu camau perthnasol i sicrhau fod ‘na awyru digonol o fewn pob gofod sydd mewn defnydd. Plîs peidiwch â chau unrhyw ffenestri neu ddrysau sydd wedi gadael ar agor, Mi fydd ychydig o ystafelloedd dyn parhau allan o ddefnydd am y tro.
 • Mi fydden ni’n parhau gyda’r gofynion ychwanegol ar 3ydd Partïon sydd yn llogi yn y canolfannau e.e.. Clybiau, ysgolion, mudiadau. H.y.. Asesiad Risg, Swyddog Covid, Trefn cofnodi presenoldeb ayb.

Er ein bod yn edrych ymlaen yn fawr at fedru dychwelyd i drefniadau sydd yn debycach i rai cyn Covid, rydym hefyd yn ymwybodol nad yw’r firws wedi diflannu. Mi fydden ni’n monitro effaith y newidiadau uchod i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig lleoliadau diogel a braf i chi ymarfer a mwynhau. Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu gwestiynau am y trefniadau newydd, plîs cysylltwch â ni ar cyswllt@bywniach.cymru .

Beth fydd yn digwydd gyda fy Ngwersi Nofio / Gymnasteg Debyd Uniongyrchol?

Os nad oedd eich plentyn wedi cychwyn yn ôl, ond eich bod yn awyddus iddynt wneud hynny nawr, cysylltwch â’ch canolfan leol i holi ynghylch argaeledd. Bydd angen i drefniant Debyd Uniongyrchol fod ar waith, oni bai bod gennych drefniant presennol, cyn y gallwch ail-ddechrau.

Bydd pob plentyn sy’n mynychu gwersi nofio yn gallu defnyddio’r ystafelloedd newid cyn ac ar ôl nofio ynghyd â loceri a sychwyr gwallt.

Bydd rhieni a gwarcheidwaid yn gallu dychwelyd i wylio eu plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dan do mewn rhai canolfannau – yn dibynnu ar y lle sydd ar gael. Gofynnwch yn eich canolfan leol am y trefniant perthnasol. Byddwn yn parhau i annog rhieni plant hŷn (8 +) i beidio â mynd i mewn i ystafelloedd newid oni bai bod angen. Mae hyn yn helpu i gadw’r niferoedd yn is yn yr ardaloedd cyfyng hyn.

* Yn anffodus ni fydd yn bosibl ailgychwyn Sesiynau Gymnasteg yng nghanolfannau Penllyn, Glan Wnion, Pafiliwn a Bro Dysynni ar yr adeg hon oherwydd prinder staff. Byddwn yn ceisio recriwtio staff ychwanegol yn ystod yr Hydref.

Beth yw'r sefyllfa ddiweddara am Bwll Nofio Bro Ffestiniog a Phwll Nofio Dwyfor?

Diweddariad Pellach o Ran Pyllau Nofio Dwyfor a Bro Ffestiniog

Diweddariad Pwll Dwyfor

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Pwll Dwyfor yn ail agor ar y 6ed 0 Fedi 2021.

Mae rhaglen sylweddol o waith cynnal a chadw wedi cyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu nôl i’r dŵr.

Rydym wedi cysylltu’n uniongyrchol a phob teulu oedd wedi cofrestru ar gyfer gwersi nofio cyn y cyfnod clo i egluro’r trefniadau ar gyfer ail gychwyn gwersi nofio yn yr wythnos sydyn cychwyn Ddydd Llun 6ed o Fedi. Os nad ydych chi wedi derbyn neges gennyn ni am ryw reswm plîs cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol. Os hoffwch gofrestru plentyn newydd ar gyfer gwersi mae modd gwneud hynny hefyd wrth gysylltu dros y ffon ar 01758 613437.

Mae amserlen y pwll ar gael ar ein gwefan: YMA

Mae mynediad ar gael i rai sydd ddim yn aelodau hefyd o’r 6ed o Fedi ymlaen. Ond mae’n bosib arbed pres ar bob ymweliad trwy ddewis un o’n pecynnau aelodaeth.

Croeso nol

 

Diweddariad Pwll Bro Ffestiniog 08/10/21

Rydym yn falch i gyhoeddi fod y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol o dan reolaeth Adran Eiddo Cyngor Gwynedd wedi cwblhau am y tro ym Mhwll Bro Ffestiniog. Mi fydd Byw’n Iach rŵan yn medru symud ymlaen i ail gomisiynu’r pwll, fel ei bod yn cwrdd â’r holl ofynion Iechyd a Diogelwch. Mae’r gwaith yn cymryd tua thair wythnos i gwblhau ac yn cynnwys ail lenwi’r pwll, cynyddu tymheredd y dŵr yn raddol, hyfforddi staff, glanhau dwys a sefydlogi a phrofi lefelau cemegau.

Rydym yn cynllunio i fedru agor y pwll i’r cyhoedd ar 1af o Dachwedd 2021 gan ail gychwyn gwersi nofio i deuluoedd ac ysgolion a sesiynau nofio cyhoeddus yn syth o’r dyddiad yna ymlaen. Mi fydd ein staff yn cysylltu â phob teulu oedd yn derbyn gwersi nofio yn y Pwll cyn Covid i holi os oes diddordeb dychwelyd.

Os ydych chi’n awyddus i drefnu gwersi nofio ar gyfer plentyn sydd heb dderbyn gwersi hyd yma, plîs cysylltwch â ni ar cyswllt@bywniach.cymru  neu dros y ffon ar 01766 831066. Os ydych chi wedi trosglwyddo i Bwll Glaslyn dros dro, ac yn dymuno dychwelyd i Bwll Bro Ffestiniog, plîs rhowch wybod i staff Byw’n Iach Glaslyn ar eich ymweliad nesaf.

Mi fydd aelod o’n tîm yn cysylltu gydag ysgolion lleol i ail drefnu gwersi ysgolion.

Rydym yn awyddus i ddangos ein gwerthfawrogiad o amynedd y gymuned leol dros y misoedd nesaf trwy’r cynigion isod:

 • Mi fydd pecynnau aelodaeth Ffitrwydd/ Nofio Debyd Uniongyrchol aelodau Bro Ffestiniog, sydd wedi rhewi ers cyn Covid yn cael eu troi ymlaen o 1 Tachwedd 2021, ond ni fydd unrhyw daliadau yn cael eu cymryd tan ddechrau Rhagfyr 2021 h.y. mi fydd mis o ddefnydd am ddim. Os nad ydych chi am barhau gydag eich aelodaeth plîs cysylltwch â ni ar cyswllt@bywniach.cymru i roi gwybod mor fuan â phosib fel ein bod yn medru sicrhau nad oes taliadau pellach yn cael eu cymryd.
 • Mi fydd gwersi nofio cymunedol i blant yn ail dechrau yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn 1 Tachwedd. Ond  ni fydd unrhyw daliadau Debyd Uniongyrchol yn cael eu cymryd ar gyfer plant sydd yn dychwelyd na phlant sydd yn ymuno o’r newydd, tan ddechrau Rhagfyr, h.y. fyddwn yn cynnig mis o wersi am ddim i bob plentyn sydd yn mynychu gwersi nofio yn ystod mis Tachwedd.

Mae’n debygol y bydd angen ymgymryd â thasgau cynnal a chadw pellach yn ystod y flwyddyn i ddod ond mi fydd gwaith o’r fath yn cael ei raglenni i geisio sicrhau’r effaith lleiaf posib ar ddefnyddwyr.

Diolch yn fawr iawn am eich amynedd ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu nôl i’r dŵr!

Beth yw’r trefniadau ar gyfer Nofio Cyhoeddus / Ystafell Ffitrwydd / Dosbarthiadau Ffitrwydd?

Ni does rhaid bod yn aelodau nawr i allu defnyddio ein canolfannau eto. Hoffem atgoffa’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau bod y Cerdyn Iach Byw Blynyddol yn ffordd wych o arbed arian ar bob ymweliad â’r ganolfan. Mae’r Pecynnau “Talu ymlaen llaw” yn cynnig gostyngiadau hyd yn oed yn fwy i ymwelwyr mynych. Gall ein staff esbonio’r opsiwn gorau i chi.

Bydd gofyn i bob cwsmer dros 11 oed barhau i wisgo gorchudd wyneb wrth symud o amgylch yr adeilad ac o fewn ein hystafelloedd newid a’n toiledau. Bydd yn bosibl tynnu’r gorchudd wyneb yn ystod ymarfer corff.

Bydd yn bosibl ymweld â’r canolfannau heb archebu ymlaen llaw, ond byddem yn annog cwsmeriaid i barhau i archebu ymlaen llaw ac ar-lein lle bynnag y bo modd gan ei fod yn gwarantu lle i chi ar adegau prysur ac yn lleihau ciwio yn ein derbynfeydd.

Nofio Cyhoeddus:

Rydym yn cynnig sesiynau nofio cyhoeddus, sesiynau Nofio Lôn a 60+ a sesiynau Nofio Am Ddim Pobl Ifanc.

Bydd sesiynau penagored yn lle’r sesiynau Nofio Cyhoeddus 1 awr a fydd yn darparu mwy o hyblygrwydd a mwy o le i newid. Ond ni fydd yn bosibl archebu ar-lein. Mae croeso i gwsmeriaid gofrestru / talu wrth gyrraedd y ganolfan.

Gellir defnyddio’r ystafelloedd newid gwlyb ar gyfer newid cyn ac ar ôl nofio ynghyd â loceri a sychwyr gwallt. Gofynnwn ichi geisio newid cyn gynted â phosibl fel y gallwn gadw niferoedd o fewn y lleoedd hyn yn isel.

Bydd cawodydd eto ar gael wrth ochr y pwll ac yn ein hystafelloedd newid. Gofynnir i bawb geisio eu gorau i gymryd cawod gyflym a hefyd i ymbellhau oddi wrth eraill wrth giwio am y cawodydd.

Gall cwsmeriaid anabl ddefnyddio ystafell newid bwrpasol cyn ac ar ôl nofio trwy archebu’r lle ymlaen llaw trwy ffonio’r ganolfan berthnasol.

Ystafelloedd Ffitrwydd / Dosbarthiadau Ffitrwydd:

Bydd y niferoedd yn ein dosbarthiadau yn gyfyngedig i ganiatáu digon o le. Gofynnwn i bob cwsmer sy’n mynychu dosbarthiadau ffitrwydd ddod â mat addas gyda nhw. Mae matiau ar gael i’w prynu yn y dderbynfa os oes angen un arnoch chi. Bydd ein hyfforddwyr yn addasu sesiynau i leihau’r defnydd o offer ac amgáu pellter. Bydd rhai sesiynau’n symud i’r gofod y tu allan pan fydd y tywydd yn caniatáu er mwyn gwella diogelwch ymhellach.

Gofynnwn i’n defnyddwyr Ystafell Ffitrwydd ddefnyddio’r offer glanhau a ddarperir i lanhau pob peiriant ar ôl ei ddefnyddio fel cwrteisi i gwsmeriaid eraill.

Bydd ein hystafelloedd ffitrwydd yn dychwelyd i gynnig offer cyn Covid. Gyda mwy o offer ar gael.

Bydd y cyfnodau 1 awr y gellir eu bwcio yn yr Ystafelloedd Ffitrwydd yn parhau am y tro i’n helpu i reoli capiasit, ond ar adegau tawel bydd yn bosibl archebu lle mewn ail sesiwn ar ôl ichi gyrraedd eich ymweliad.

Rydym yn atgoffa cwsmeriaid i fod yn ymwybodol o eraill wrth symud o gwmpas y gofod gan fod rhai o’n cwsmeriaid yn parhau i fod yn nerfus ynghylch cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol. Bydd ein sesiynau Actif Am Oes a NERS yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n teimlo’n nerfus, ymweld â niferoedd is yn bresennol ac aelod o staff yn cefnogi ac yn goruchwylio. Bydd staff derbyn hefyd yn gallu eich cynghori ar ba amseroedd o’r wythnos sy’n dawelech a chynnig cyfleoedd i wneud ymarfer corff mewn grŵp llai. Bydd y system archebu yn newid ar gyfer safle Arfon i adlewyrchu’r trefniadau newydd.

Bydd ein hystafelloedd newid sych yn ailagor ond gofynnwn ichi barhau i newid a chymryd cawod gartref os yn bosibl, er mwyn helpu i gadw’r niferoedd yn isel.

Pa drefniadau sydd mewn lle ar safleoedd Byw’n Iach i warchod cwsmeriaid rhag Covid 19?

Mae trefniadau gofalus a manwl ar waith i amddiffyn ein holl gwsmeriaid a staff.

Rydym wedi cwblhau Asesiad Risg manwl sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ac, ar y sail honno, rydym wedi datblygu gweithdrefnau newydd ar gyfer rhedeg ein cyfleusterau. Mae’r gweithdrefnau’n seiliedig ar ganllaw Llywodraeth Cymru a chyrff proffesiynol yn y sector hamdden, e.e. CIMSPA, Cyrff Llywodraethu Chwaraeon Gweithredol a Chenedlaethol y DU. Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad 3ydd parti sy’n trefnu gweithgareddau ar ein gwefannau gwblhau eu hasesiad risg eu hunain a’i rannu gyda ni.

Mae ein mesurau Covid yn cynnwys:

 • Gofyniad i gwsmeriaid a staff sicrhau eu bod yn rhydd o symptomau Covid-19 / ac nad ydynt yn ddarostyngedig i unrhyw ofynion ynysu.
 • Annog pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd yn ein cyfleusterau.
 • Trefniadau glanhau ychwanegol yn ystod y dydd
 • Rhaglen wedi’i haddasu i leihau niferoedd a gwella pellter cymdeithasol ym mhob sesiwn.
 • Offer ychwanegol i ganiatáu glanweithio dwylo’n rheolaidd
 • Mae pob aelod o staff wedi cwblhau hyfforddiant Covid-safe ac ar gael i sicrhau bod cwsmeriaid yn deall y trefniadau diogelwch a’u bod yn cadw atynt.
 • Anogir archebu ymlaen llaw i’n helpu i gadw rhifau ar lefel ddiogel
 • Cadw cofnodion o ymweliadau a manylion cyswllt am 21 diwrnod fel y gallwn ddarparu gwybodaeth fanwl i’r system Trac a Olrhain os oes angen.
 • Mae pob adeilad wedi derbyn archwiliad awyru proffesiynol manwl. Mae’r systemau awyru wedi’u haddasu lle bo angen i sicrhau’r lefel ofynnol o awyr iach a defnyddio ychydig o leoedd a waherddir am y tro. Bydd rhai ffenestri a drysau yn cael eu cadw ar agor am y tro er mwyn cynyddu llif awyr iach ymhellach.
 • Darparu Profion Llif Ochrol i aelodau staff

Os ydych chi’n poeni o gwbl am ddychwelyd i’ch canolfan leol, gallwch ffonio a gofyn am apwyntiad fel y gallwch ymweld. Byddai aelod o staff yn hapus i’ch tywys o amgylch yr adeilad ac esbonio’r trefniadau newydd i chi

 

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein?

I archebu dros eich plentyn/ plant dilynwch y cyfarwyddiadau yma: Cyfarwyddiadau

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein yn gyffredinol: Cyfarwyddiadau

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff (NERS)?

Ar yr 17eg o Fawrth 2020, daeth y rhaglen NERS i ben dros dro yn dilyn cyngor y llywodraeth yn sgil pandemig Covid-19.

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff Cenedlaethol wedi parhau i ddarparu rhaglenni rhithiol a chwblhau asesiadau dilynol ar gyfer y cleientiaid a oedd ar y rhaglen ac a oedd wedi cwblhau o leiaf 4 wythnos o weithgaredd cyn y cyfnod clo.

Mewn ymgynghoriad rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru Chydmeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol, meant yn falch o ddweud ein bod wedi agor y llwybrau atgyfeirio eto o fis Mehefin 1af, 2021.

Bydd y rhaglen NERS yn gweithredu o fewn cyfyngiadau cyfyngiadau cyfredol Covid-19 y Llywodraeth, bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno’n gyfunol, i gynnwys sesiynau rhithwir, awyr agored a dan do i gwrdd â’r cyfyngiad lefel pandemig yn eich ardal chi ar yr adeg honno.

Er mwyn cael mynediad i gynllun NERS bydd angen i chi gael eich atgyfeirio gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol (fel arfer eich meddyg teulu, nyrs neu ffisiotherapydd) a fydd gyda mynediad i wefan dosbarthu atgyfeiriad NERS.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw agweddau o’r cynllun yn eich hardal chi, cysylltwch â’ch cydlynydd lleol;

 • James Richards – JamesLeighRichards@BywnIach.Cymru
  Tel – 07833441175
 • Terry Williams – TerryOwenWilliams@BywnIach.Cymru
  Tel – 07813594777
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt