Cwestiynau Cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sydd gennych ynglŷn â'n canolfannau yn ystod Pandemig Covid-19

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Pryd fydd eich canolfannau'n ailagor?

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y 23/04/21 dyma ein cynllun ar gyfer ail agor canolfannau Byw’n Iach:

 • 27/03/21: Caeau synthetig a chyrtiau allanol ar gael i glybiau a mudiadau llogi ar gyfer gweithgareddau i rai dan 18oed.
 • 26/04/21: Caeau synthetig a chyrtiau allanol ar gael i glybiau a mudiadau llogi ar gyfer gweithgareddau i oedolion (uchafswm o 30)
 • 04/05/21: Canolfannau’n agor ar gyfer defnydd gan unigolion neu swigen teulu*. E.e. sesiynau ffitrwydd, sesiynau Nofio Lon a Nofio Teulu, llogi cyrtiau chwaraeon raced. Gweithgareddau grŵp dan do yn cael eu caniatáu (uchafswm o 15 oedolyn) tu mewn e.e. dosbarthiadau ffitrwydd, clybiau dan do.
 • 17/05/21 Gwersi nofio a gymnasteg yn cael ail-gychwyn.  **
 • 14/06/21: Bydd ein caeau 5-pob ochr tu allan yn ail agor. Bydd cwsmeriaid yn gallu llogi a thalu o flaen llaw drwy gysylltu a’r ganolfan.
*Yn anffodus, bydd peth oedi o ran medru ail agor Pyllau Bro Ffestiniog a Dwyfor yn sgil gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Darllenwch fwy yma: Diweddariad Ar Waith Cynnal a Chadw Pyllau Nofio Dwyfor a Bro Ffestiniog Cymraeg
**Yn anffodus ni fydd modd ailgychwyn Gwersi Gymnasteg yng Nghanolfannau Penllyn, Glan Wnion, Pafiliwn a Bro Dysynni am y tro oherwydd problem staffio. Rydym yn bwriadu recriwtio erbyn mis Medi 21.

(I gyd yn ddibynnol ar gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 23/04)

Beth fydd yn digwydd gyda fy Aelodaeth Debyd Uniongyrchol?

Cwsmeriaid Debyd Uniongyrchol oedd yn fyw/ heb rewi cyn cyfnod clô Rhagfyr:

Mae DU aelodau oedd hefo tanysgrifiad byw/heb rewi ac yn defnyddio’r cyfleusterau cyn y cyfnod clô Rhagfyr yn cael ei gychwyn, yn barod i’w ddefnyddio o’r 04/05/2021 h.y. defnydd AM DDIM! ar gyfer mis Mai 2021.

Fydd eich taliad 1af yn dod allan ar y 01/06/2021 – gweler isod am linc i brisiau 2021/22)

Does dim angen i chi wneud dim.

Fydd angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer pob sesiwn neu ddosbarth drwy eich cyfrif ‘ar-lein’ neu drwy ffonio eich canolfan leol

Cwsmeriaid Debyd Uniongyrchol sydd wedi Rhewi dros y cyfnod clô:

Mi fydd eich tanysgrifiad yn parhau i fod wedi rhewi am y tro -fyddwch chi ddim yn talu unrhyw ffioedd, hyd nes y byddwch yn barod i ddadrewi. Felly DOES DIM ANGEN CANSLO

I’r rhai hoffai dadrewi (er mwyn manteisio ar Fis Mai AM DDIM) mi fydd yna gyfle o 26/04/2021, i gofrestru ar gyfer hynny.

Prisiau Byw’n Iach 2021/22: Cliciwch Yma

Dadrewi eich tanysgrifiad: YMA

Llogi eich sesiwn ar-lein’: YMA

Beth fydd yn digwydd gyda fy Ngwersi Nofio / Gymnasteg Debyd Uniongyrchol?

Os oedd eich plentyn wedi cychwyn nôl mewn gwersi nofio neu gymnasteg cyn y Nadolig, mi fydd eu gwersi yn ail gychwyn yn y cyfnod arferol yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn 17/05/21.

Mi fydd tanysgrifiadau gwersi Nofio a Gymnasteg yn ail gychwyn o’r dyddiad 17/05/2021 i gyd fynd ag amserlenni’r gwersi (*gweler isod am wahaniaethau)

Os nad oedd eich plentyn wedi cychwyn yn ôl cyn y Nadolig, ond rydych yn awyddus iddyn nhw wneud rŵan, plîs cysylltwch â’ch canolfan lleol ar ôl 4/05/21 i holi os oes lle ar gael. Mi fydd angen rhoi trefniant Debyd Uniongyrchol yn ei le, os nad oes un yn bodoli’n barod, cyn ail gychwyn.

Mi fydd pob plentyn gwers nofio yn medru cael defnydd o’r ystafelloedd newid wrth adael y pwll ond bydd rhaid parhau i gyrraedd yn barod i nofio a newid ar ochr y pwll cyn y wers.

Mi fydd ein trefniadau Covid yn parhau o ran mynediad i rieni neu warchodwyr. Rhieni/ Gwarchodwyr  plant o dan 8oed  neu blant anabl yn unig fydd yn medru fod yn bresennol yn y ganolfan yn ystod y gwersi. Rydym yn gofyn yn garedig i bob rhiant arall disgwyl y tu allan i’r ganolfan am y tro  fel ein bod yn medru cadw pawb yn ddiogel.

*Yn anffodus, bydd peth oedi o ran medru ail agor Pyllau Bro Ffestiniog a Dwyfor yn sgil gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Darllenwch fwy yma: Diweddariad Ar Waith Cynnal a Chadw Pyllau Nofio Dwyfor a Bro Ffestiniog Cymraeg
**Yn anffodus ni fydd modd ailgychwyn Gwersi Gymnasteg yng Nghanolfannau Penllyn, Glan Wnion, Pafiliwn a Bro Dysynni am y tro oherwydd problem staffio. Rydym yn bwriadu recriwtio erbyn mis Medi 21.

Beth fydd yn digwydd i fy nhocyn Blynyddol / Misol?

Os oes gennych docyn Misol neu Flynyddol mae modd i chi ail gychwyn defnyddio nhw o’r 04/05/21 ymlaen, drwy gofrestru i ddadrewi’r tocyn. Ychwanegir amser at eich tocyn i wneud iawn am y cyfnod cloi yn y broses o gofrestru.

Fydd angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer pob sesiwn neu ddosbarth, drwy eich cyfrif ‘ar-lein’ neu drwy ffonio eich canolfan leol

Dadrewi eich tanysgrifiad: YMA

Llogi eich sesiwn ar-lein’: YMA

Beth oedd canlyniad ein Holiadur Boddhad Cwsmer diweddar?

Yn ystod Tachwedd 2020, gwneuthum arolwg o foddhad cwsmeriaid oedd wedi defnyddio’r cyfleusterau ers Awst 2020, ac y rhai oedd heb ddod yn nôl.

 

Beth sydd wedi newid ers y cyfnod clo diweddaraf?

Gofynnwyd eich barn ar sut i wella eich profiad wrth ymweld â’r cyfleusterau, a holi beth, o fewn ein gallu presennol,  fyddai’n annog chi i ddod yn nôl. Dyma’r newidiadau rydym am gyflwyno ar sail eich adborth:

 

 

*Cwsmeriaid anabl yn medru defnyddio ystafelloedd newid cyn, ac ar ôl ei sesiwn trwy fwcio gofod dros y ffon o flaen llaw. Mi fydd ein hystafelloedd newid hefyd ar gael i ddefnydd ysgolion.

Prynais gerdyn Byw’n Iach blynyddol i ddechrau mynychu eto, beth fydd yn digwydd hefo hwnw??

Os oes gennych gerdyn Byw’n Iach blynyddol mae modd i chi ail gychwyn ei defnyddio o’r 04/05/21 ymlaen, drwy gofrestru i ddadrewi’r cerdyn. Ychwanegir amser at eich tocyn i wneud iawn am y cyfnod cloi yn y broses o gofrestru.

Fydd angen archebu lle a thalu o flaen llaw ar gyfer pob sesiwn a dosbarth trwy ffonio eich canolfan leol.

Dadrewi eich tanysgrifiad: YMA

Prisiau Byw’n Iach 2021/22: Cliciwch Yma

Beth ydy’r trefniadau ar gyfer Nofio Cyhoeddus??

Mae’n rhaid bod yn aelod Byw’n Iach er mwyn defnyddio ein cyfleusterau ar hyn o bryd. Rydym angen cofnod cywir o bob unigolyn sydd yn defnyddio’r cyfleusterau i bwrpas trefniadau chwilio ac olrhain. Mae sawl opsiwn ar gyfer ymaelodi a gall eich canolfan lleol cynghori o ran y dewis gorau i chi, ond mae aelodaeth flynyddol Byw’n Iach yn cynnig opsiwn rhesymol iawn i wneud hyn ac yn cynnig pris gostyngedig ar bob ymweliad yn ystod y flwyddyn wedyn.

Mi fydd rhaid gwisgo gorchudd hwyneb wrth ddod i mewn i’r adeilad ac wrth symud o le i le. Mi fydd hi’n bosib tynnu eich gorchudd hwyneb wrth gymryd rhan yn y sesiwn nofio.

Mi fydden ni’n cynnig sesiynau Nofio Lon, sesiynau Nofio Lon Ar Ddim 60+ a Sesiynau Nofio Teulu (ardal benodol o’r pwll ar gael ar gyfer defnydd eich teulu chi yn unig) wrth ailagor o’r 4/05/21.

Mi fydd pob sesiwn yn 60 munud o hyd. A gofynnir i chi gyrraedd y pwll rhyw 5/10 munud cyn y sesiwn.

Mae’n rhaid bwcio (a thalu) am bob sesiwn o flaen llaw unai trwy’r system ar lein neu dros y ffon a sweipio eich cerdyn aelodaeth wrth gyrraedd.

Rydym yn gofyn i gwsmeriaid cyrraedd y pwll yn barod i nofio (gwisg nofio o dan eu dillad) a newid cyn nofio ar ochr y pwll. Mi fydd lle diogel i wneud hynny ac i adael eich bag.

Mi fydd modd defnyddio’r ystafelloedd newid ar y ffordd allan i sychu a newid ond yn anffodus ni fydd yn bosib i ni ganiatáu defnydd o gawodydd am y tro.

Mae’n bosib i gwsmeriaid anabl defnyddio ystafell newid bwrpasol cyn ac ar ôl nofio trwy logi’r gofod o flaen llaw trwy ffonio’r ganolfan berthnasol.

Prisiau Byw’n Iach 2021/22: Cliciwch Yma

Beth ydy’r trefniadau ar gyfer defnydd o’r Ystafell Ffitrwydd a Dosbarthiadau Ffitrwydd?

Mae’n rhaid bod yn aelod Byw’n Iach er mwyn defnyddio ein cyfleusterau ar hyn o bryd. Rydym angen cofnod cywir o bob unigolyn sydd yn defnyddio’r cyfleusterau i bwrpas trefniadau chwilio ac olrhain. Mae sawl opsiwn ar gyfer ymaelodi a gall eich canolfan lleol cynghori o ran y dewis gorau i chi, ond mae aelodaeth flynyddol Byw’n Iach yn cynnig opsiwn rhesymol iawn i wneud hyn ac yn cynnig pris gostyngedig ar bob ymweliad yn ystod y flwyddyn wedyn.

Mi fydden ni’n cynnig sesiynau ystafell ffitrwydd 60 munud o hyd a rhaglen o sesiynau ffitrwydd ar gyfer pob gallu ar bob safle. Gofynnir i chi gyrraedd y ganolfan rhyw 5/10 munud cyn y sesiwn.

Mae’n rhaid bwcio (a talu) am bob sesiwn o flaen llaw unai trwy’r system ar lein neu dros y ffon a sweipio eich cerdyn aelodaeth wrth gyrraedd.

Mi fydd rhaid gwisgo gorchudd hwyneb wrth ddod i mewn i’r adeilad ac wrth symud o le i le. Mi fydd hi’n bosib tynnu eich gorchudd hwyneb wrth gymryd rhan yn y sesiwn ffitrwydd.

Ni fydd modd defnyddio’r ystafelloedd newid ar hyn o bryd.

Mi fydd niferoedd yn ein dosbarthiadau wedi cyfyngu i uchafswm sydd yn cael ei ganiatáu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gofyn i bob cwsmer sydd yn mynychu dosbarthiadau ffitrwydd dod a mat addas efo nhw. Mae matiau ar gael i brynu yn y dderbynfa os oes angen un arnoch chi. Mi fydd ein hyfforddwyr yn addasu sesiynau i leihau’r defnydd o offer a sicrhau pellhau cymdeithasol, am y tro i leihau risgiau Covid. Mi fydd rhai sesiynau’n symud i ofod tu allan pan fydd tywydd yn caniatáu er mwyn eto gwella diogelwch ym mhellach.

Rydym yn gofyn i ddefnyddwyr ein Hystafelloedd Ffitrwydd gwneud defnydd o’r offer glanhau sydd wedi darparu i lanhau pob peiriant ar ôl eu defnyddio er cwrteisi i gwsmeriaid eraill. Rydym yn gofyn i bawb dilyn yr arwyddion o fewn yr ystafell a sicrhau eu bod yn cadw o leiaf  2m oddi wrth gwsmeriaid eraill wrth symud rhwng offer.

Prisiau Byw’n Iach 2021/22: Cliciwch Yma

Pa drefniadau sydd mewn lle ar safleoedd Byw’n Iach i warchod cwsmeriaid rhag Covid 19?

Mae trefniadau gofalus a manwl mewn lle i warchod ein holl gwsmeriaid a staff.

Rydym wedi cwblhau Asesiad Risg manwl sydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ac ar sail hynny wedi datblygu gweithdrefnau newydd ar gyfer rhedeg ein cyfleusterau. Mae’n weithdrefnau’n seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru a chyrff proffesiynol y sector hamdden e.e. CIMSPA, UK Active a Chyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol.

Mae’r gweithdrefnau’n fanwl iawn ac wedi cyflwyno newidiadau niferus i sut mae’r canolfannau’n gweithio. Maen nhw’n cynnwys:

 • Gofyniad i gwsmeriaid sicrhau eu bod yn rhydd o Covid19/ symptomau a heb gyswllt gydag achosion Covid 19 cyn ymweld.
 • Trefniadau pellhau cymdeithasol amlwg  trwy ein hadeiladau gan gynnwys symud offer i ofod gwahanol i greu mwy o le.
 • Trefniadau glanhau ychwanegol trwy bob adeilad sydd yn cynnwys egwyl rhwng sesiynau ffitrwydd, ystafell ffitrwydd a nofio ar gyfer glanhau ychwanegol.
 • Ein rhaglen wedi addasu i leihau niferoedd a gwella pellhau cymdeithasol ym mhob sesiwn.
 • Offer ychwanegol ar gyfer glanhau dwylo yn rheolaidd
 • Pob aelod o staff wedi cwblhau hyfforddiant Covid Diogel ac ar gael i sicrhau fod cwsmeriaid yn deall y trefniadau diogelwch ac yn cadw atyn nhw.
 • Trefniadau aelodaeth a llogi o flaen llaw sydd yn sicrhau ein bod yn cadw niferoedd i lefel diogel ac yn medru darparu gwybodaeth fanwl i’r system Chwilio ac Olrhain os bydd angen.
 • Pob adeilad wedi derbyn archwiliad awyru proffesiynol manwl. Y systemau awyru wedi addasu ble roedd angen i sicrhau’r lefel angenrheidiol o awyr iach a defnydd o ambell ofod  wedi ei wahardd am y tro. Mi fydd rhai ffenestri a drysau’n parhau ar agor am y tro i gynyddu’r llif o awyr iach ym mhellach.

Os fyddwch yn teimlo rhywfaint yn bryderus am ddychwelyd i’ch canolfan lleol, mae modd i chi ffonio a gofyn am apwyntiad ar gyfer ymweliad. Mi fydd aelod o staff yn hapus i dywys chi o gwmpas yr adeilad ac egluro’r trefniadau newydd i chi.

Yn ychwanegol i hynny, mi fydden ni’n trefnu bore neu brynhawn Actif Am Oes ar bob safle o fis Mehefin tan y Gwyliau Haf. Fydd y sesiynau yma’n rhad ac am ddim ac yn gyfle i ymweld â’r ganolfan a chael blas ar ambell weithgaredd dwysedd isel tu mewn a thu allan e.e. sesiynau garddio, clwb cerdded, blas ar ioga neu pilates ac yn cynnwys sesiynau “Ystafell Ffitrwydd Tawel”. Bydd ein staff Actif am Oes a swyddogion NERS ar gael i groesawu chi nol. Cadwch lygaid ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’r wefan am fwy o wybodaeth.

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff (NERS)

Ar yr 17eg o Fawrth 2020, daeth y rhaglen NERS i ben dros dro yn dilyn cyngor y llywodraeth yn sgil pandemig Covid-19.

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff Cenedlaethol wedi parhau i ddarparu rhaglenni rhithiol a chwblhau asesiadau dilynol ar gyfer y cleientiaid a oedd ar y rhaglen ac a oedd wedi cwblhau o leiaf 4 wythnos o weithgaredd cyn y cyfnod clo.

Ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru, a’r Awdurdodau Lleol, rydym yn falch o ddweud y byddwn yn agor y llwybrau atgyfeirio eto yn fuan.

Bydd rhaglen NERS yn ailddechrau’r gwasanaeth yn raddol yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hyn yn golygu dechrau gyda gwasanaeth rhithiol a symud tuag at darpariaeth wyneb yn wyneb yn ddibynnol a’r gyfyngiadau cenedlaethol.

Er mwyn cael mynediad i gynllun NERS bydd angen i chi gael eich atgyfeirio gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol (fel arfer eich meddyg teulu, nyrs neu ffisiotherapydd) a fydd gyda mynediad i wefan dosbarthu atgyfeiriad NERS.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw agweddau o’r cynllun yn eich hardal chi, cysylltwch â’ch cydlynydd lleol;

 • James Richards – JamesLeighRichards@BywnIach.Cymru
  Tel – 07833441175
 • Terry Williams – TerryOwenWilliams@BywnIach.Cymru
  Tel – 07813594777

Beth yw'r sefyllfa ddiweddara am Bwll Nofio Bro Ffestiniog a Phwll Nofio Dwyfor?

Diweddariad Ar Waith Cynnal a Chadw Pyllau Nofio Dwyfor a Bro Ffestiniog (Mai 2021)

Yn ystod y misoedd diwethaf pan mae canolfannau wedi bod ar gau oherwydd y rheoliadau Covid-19, mae’r Cyngor wedi cymryd y cyfle i gwblhau buddsoddiad sylweddol yng nghanolfannau Byw’n Iach.

Erbyn hyn, mae’r mwyafrif o’r gwaith gwerth cyfanswm o £900,000 wedi ei gwblhau ac mae’r rhan fwyaf o ganolfannau eisoes wedi gallu dechrau croesawu cwsmeriaid yn ôl.

Mae gwaith gwerth £275,000 wedi ei gwblhau yn Byw’n Iach Bangor, a’r adeilad bellach ar agor i’r cyhoedd – mae’r gwaith yma’n cynnwys gwaith adnewyddu’r to ac insiwleiddio a fydd yn golygu fod y ganolfan yn fwy cynaliadwy.

Ond mae gwaith yn parhau ar ddau safle sy’n golygu fod ychydig o oedi cyn y bydd posib ail-agor y Pyllau Nofio yn Byw’n Iach Dwyfor ym Mhwllheli a Byw’n Iach Bro Ffestiniog.

Yng Nghanolfan Dwyfor, mae buddsoddiad gwerth £525,000 yn cael ei gwblhau. Mae gwaith eisoes wedi ei orffen i addasu ystafell newid ar gyfer teuluoedd a phobl anabl.

Yn ogystal, mae gwaith wedi gorffen ar osod lloriau newydd, yn cynnwys yn yr ystafelloedd newid ac mae gwaith paentio hefyd wedi ei gwblhau.

Yn ardal y pwll ei hun, mae gwaith ar drwsio to wedi ei gwblhau. Ond, gan fod gwaith ychwanegol wedi ei adnabod o dan y pwll, mae gwaith eto i’w gwblhau i drwsio peipiau ac ail-deilsio’r pwll mawr.

Mae’r gwaith wedi cymryd yn hirach na’r hyn oedd wedi ei gynllunio, ac mae hynny yn rhannol oherwydd yr angen i gyd-fynd efo gofynion cwblhau gwaith dan ofynion rheoliadau Covid-19 ac oedi o ran derbyn deunyddiau adeiladu pwrpasol.

Ond, mae contractwyr yn gweithio ar gwblhau’r gwaith angenrheidiol ar hyn o bryd. Y disgwyl ar hyn o bryd ydi y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd Gorffennaf, ac yna bydd gwaith paratoi angenrheidiol i lenwi’r pwll a checio systemau cyn y bydd modd ail-agor y pwll ym mis Awst.

Mae buddsoddiad o £120,000 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Bro Ffestiniog hefyd. Mae gwaith wedi ei gwblhau ar atgyweirio’r nenfwd ac mae gwaith wedi ei gynnal i ymchwilio a datrys problem gyda dŵr yn gollwng o’r pwll a dŵr yn hel o dan yr adeilad.

Bydd gwaith rwan yn mynd rhagddo i osod leiner newydd yn y pwll ei hun, a’r bwriad fydd i’r contractwyr sy’n cynnal y gwaith i gwblhau erbyn diwedd Mehefin. Yna bydd gwaith paratoi angenrheidiol i lenwi’r pwll a checio systemau, cyn y bydd modd ail-agor y pwll ym mis Gorffennaf.

Rydan ni’n ymddiheuro am yr oedi yn y 2 ganolfan yma, ond mae’r gwaith sy’n cael ei gwblhau yn sicrhau y bydd y pyllau nofio yn parhau i fod ar gael i gwsmeriaid am flynyddoedd lawer i’r dyfodol. Os bydd unrhyw newid i’r amserlen uchod mi fydden ni’n diweddaru’r gwybodaeth ac hefyd yn cyhoeddi union dyddiadau ail agor ar ein cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol yn nes at yr amser.

Gall ymwelwyr â'r ardal ddefnyddio cyfleusterau Byw’n Iach yr haf hwn?

Er mwyn cydymffurfio’n effeithlon ac yn effeithiol â gofynion Tracio ac Olrhain gorfodol, a hefyd i reoli’r capasiti sylweddol is ar ein safleoedd oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol, rydym ar hyn o bryd yn cyfyngu mynediad i aelodau yn unig. Rhaid archebu a thalu am bob ymweliad ymlaen llaw hefyd.

Fodd bynnag, mae yna nifer o opsiynau i ymwelwyr â’r ardal, i naill ai gael aelodaeth dros dro neu dymor hwy.

Os ydych yn ymwelydd rheolaidd â’r ardal mae ein cerdyn Byw’n Iach Blynyddol ar gael i’w brynu am £ 21.30 (£ 11.50 i 60 + / 16-24 oed / pobl anabl; ac yn rhad ac am ddim i rai dan 16 oed) Mae’n para am 12 mis. Bydd hyn yn darparu mynediad i’n system archebu a hefyd yn cynnig pris gostyngedig i chi ar bob ymweliad â’r ganolfan am 12 mis.

Fel arall, rydym yn cynnig aelodaeth gynhwysol wythnos o hyd (7 diwrnod) am £ 21.30. Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae hyn yn darparu mynediad i’n pyllau, campfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd a chyrtiau chwaraeon raced ar unrhyw nifer o achlysuron, ar draws ein holl safleoedd yng Ngwynedd.

Gellir prynu’r ddau opsiwn ar gyfer aelodaeth yn unrhyw un o’n canolfannau lleol.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt