Cynllun Corfforaethol Byw'n Iach

Gwynedd Council

Cynllun Corfforaethol Byw’n Iach

Mae cofrestru ar ein Cynllun Corfforaethol yn rhoi hawl i bob aelod o staff eich cwmni brynu Pecyn Aelodaeth Holl Gynhwysol, trwy drefn Debyd Uniongyrchol, am bris gostyngedig Ffioedd Byw’n Iach.  Mae’r Pecyn yn caniatáu i weithwyr gael defnydd diderfyn o ganolfannau Byw’n Iach ar draws Gwynedd.

Mae ffi gweinyddol yn daladwy gan gyflogwyr sydd a llai na 5 o staff yn rhan o’r cynllun. Mae’r cynllun yn rhad ac am ddim i bob cyflogwr fel arall.

I ddysgu mwy am fanteision dod yn rhan o’r cynllun a sut mae’r cynllun yn gweithio cliciwch: Yma

Yn rhan o’r pecyn corfforaethol, bydd y canlynol ar gael i chi:

 • Aelodaeth Byw’n Iach
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Ystafell Pwysau
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Dosbarthiadau Lles
 • Nofio Cyhoeddus
 • Gwersi Nofio i Oedolion
 • Gwersi Plymio i Oedolion
 • Badminton
 • Sboncen
 • Cyrtiau tennis dan do ac awyr agored
 • Tenis bwrdd
 • Anwythiad AM DDIM
 • Mynediad i’r system archebu ar-lein
 • Mynediad i archebu trwy Ap Byw’n Iach

Ffi a Threfniadau Gweinyddol

Os bydd llai na 5 o staff yn ymaelodi, bydd ffi flynyddol yn daladwy gan y cyflogwr er mwyn fod yn aelod o’r cynllun. Yn 22/23 y ffi fydd £150 ac mi fydden ni yn eich hysbysu chi os fydd codiad yn y ffi at y dyfodol. Mi fydden ni’n yn eich hysbysu chi 12 mis ar ôl i chi gwblhau’r cytundeb cychwynnol a phob blwyddyn olynol. Gall methiant i dalu’r ffi yn amserol arwain at rewi pecynnau aelodaeth eich staff.

Os bydd 5 aelod o’ch staff, neu fwy, wedi bod yn aelod o’r cynllun ar unrhyw adeg yn ystod y 12 mis blaenorol ni fydd ffi yn cael ei godi ar y cwmni. Mi fydd staff perthnasol yn parhau i elwa o’r pris gostyngedig.

Tystiolaeth o Gyflogaeth

Bydd rhaid i’ch aelodau staff ddangos slip cyflog diweddar wrth ymaelodi a bydd angen iddynt nodi eu rhif tal ar ein ffurflen aelodaeth debyd uniongyrchol. Byddwn yn anfon rhestr o aelodau cyfredol eich cwmni yn flynyddol i chi er mwyn gwirio fod pob unigolyn yn parhau i weithio i’ch cwmni ac felly yn gymwys ar gyfer y disgownt. Mae ein ffurflen aelodaeth yn gofyn i unigolion rhoi caniatâd i ni rannau eu data yn y modd hwn, ac yn rhoi gwybod iddyn nhw am ein polisi preifatrwydd Yma

Ffurflen Gais Pecyn Corfforaethol Byw'n Iach

Dyma’r Cyflogwyr sydd eisoes yn aelodau o Gynllun Corfforaethol Byw’n Iach:

 • Cyngor Gwynedd
 • Adra
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Harlech Foodservice
 • Magnox / Capita
 • NHS – Betsi Cadwaladr Health Board
 • North Wales Fire and Rescue
 • North Wales Police
 • Prison Service
 • Welsh Water
 • Natural Resource Wales
 • Carl Kammerling International
 • Johnson Hotel Linen
 • CCI Credit Management LTD
 • Hut Group – Brighter food & Nimbus
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Dunn & Ellis
 • Royal Victoria Hotel
 • Antur Waunfawr
 • GRŴP Cynefin
 • Cwmni Da
 • Caffi Largo Cyf.
 • Fferyllfa Llyn Cyf
 • North Wales Housing
 • GISDA
 • Transport for Wales
 • Huws Gray Ltd
 • Welsh Government-North West
 • Welsh Ambulance
 • Cariad Care
 • Cwmni Fran Wen
 • Hogan Group
 • Welsh Slate
 • Scottish Power
 • Partneriaeth Ogwen
 • Cyngor ar Popeth (Gwynedd CA)
 • Fron Goch
 • Darlun.TV
 • Glandwr Dentist
 • Audit Wales
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt