Llwyddiant Haf o Hwyl!

Gwynedd Council

Llwyddiant Haf o Hwyl!

Mae haf wedi dod i ben ar nodyn llwyddiannus iawn eleni!

Roedd Byw’n Iach yn falch o fod wedi cyfrannu tuag at Haf o Hwyl, sef ymgyrch cenedlaethol, wedi cefnogi gan Gyngor Gwynedd, Comisiynydd Plant Cymru, Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Urdd, er mewn darparu sesiynau hwyliog am ddim i blant dros gyfnod yr Haf.  Bu’r sesiynau amrywiol Haf o Hwyl hefyd yn gyfle gwych i blant a rhieni allu ymlacio a chymdeithasu’n ddiogel.

Roedd rhaglen cyffroes ac amrywiol trwy-gydol yr haf, gyda gweithgareddau yn amrywio o sych i wlyb ac i bob oedran yn ganolfannau Byw’n Iach ar draws y sir.

Dyma oedd gan un rhiant lleol i’w ddweud am sesiynau ‘Mae’n braf cael bod allan eto a gweld pobol, enwedig pan mae’r plant yn gallu chwarae yn ddiogel yn ymysg plant eraill.’

A dyma oedd gan un plentyn i’w ddweud ar ôl cymryd rhan mewn sesiwn Aml Chwaraeon:  ‘ Dwi’n hoffi dod yma gan fy mod yn gallu gwneud llawer mwy o bethau gwahanol nag y byswn i adra fel chwarae gem o hoci gyda fy ffrindiau’.

Darparwyd cefnogaeth ychwanegol gan staff Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd a nifer o gyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol. Roedd cyfleoedd anhygoel i blant Gwynedd allu derbyn hyfforddiant gan Badminton Cymru, Criced Cymru, Sboncen Cymru  a Phêl-fasged Cymru. Mae Byw’n Iach mor ddiolchgar am eu cyfraniad rhyfeddol at y rhaglen Haf o Hwyl ac yn gobeithio gallu cyd weithio efo nhw eto yn y dyfodol.

Mae Byw’n Iach yn awyddus iawn i geisio dangos gwerth y sesiynau yma i deuluoedd lleol. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael budd o’r rhaglen, mae cyfle i chi lenwi’r holiadur byr ar lein i rannu eich profiadau:

Cliciwch Yma

Y bwriad fydd defnyddio’r adborth helpu sicrhau cefnogaeth i ddarparu mwy o sesiynau tebyg yn y dyfodol. Mae’r holiadur ar agor tan ddiwedd Medi 2021.

Bydd Byw’n Iach yn parhau i gynnig amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau egnïol ar gyfer plant a  phobl ifanc trwy’r hydref, fel gwersi nofio a  gymnasteg, gweithgareddau clybiau chwaraeon a llawer mwy! Bydd rhaglen Hanner Tymor Hydref hefyd i ddod, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad allan ar y wefan a chyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram Byw’n Iach a rhaglenni eich canolfannau lleol am fwy o wybodaeth.

Rydym yn gwerthfawrogi pob cefnogaeth cawsom drwy’r haf eleni, ac yn diolch i chi gyd am gymryd rhan yn ein rhaglen gwerth chweil!!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt