Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

‘Da ni ar agor!

Annwyl gwsmeriaid,

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau fod Cymru wedi symud i Lefel 0 o ran y Trefniadau Rheoli Covid 19. Rydym yn falch iawn o fod wedi chwarae rhan yn llwyddiant y Rhaglen Brechu sydd mae’n debyg wedi bod yn rhan allweddol wrth ganiatáu i ni symud ymlaen i lacio cyfyngiadau.

Yn sgil y cyhoeddiad yma, rydym wedi adolygu ein Asesiad Risg Covid 19, ac yn credu ei fod yn amserol i gyflwyno rhai newidiadau i’r ffordd mae ein canolfannau’n gweithredu. Rydym yn awyddus i geisio taro’r cydbwysedd cywir rhwng caniatáu defnydd mwy arferol a chynyddu capasiti, tra ar yr un pryd yn parhau i gadw ein staff a chwsmeriaid yn ddiogel a pharhau i adeiladu hyder rhai o’n cwsmeriaid sydd wedi bod yn nerfus o ran ail ymuno mewn gweithgareddau cymunedol.

Mi fydd y newidiadau isod yn weithredol o 6 Medi 2021.

Beth fydd yn newid?

Mi fydd modd i rai sydd ddim yn aelodau dechrau defnyddio ein canolfannau unwaith eto. Hoffem atgoffa defnyddwyr, fod prynu’r Cerdyn Blynyddol Byw’n Iach yn ffordd o arbed arian ar bob ymweliad a’r ganolfan. Mae’ r Pecynnau “talu o flaen llaw” yn cynnig gostyngiadau mwy byth i rai sydd am ymweld yn aml. Gall ein staff egluro’r opsiwn orau i chi.

Mi fydd y gofyniad cyfreithiol i gadw pellter o 2m yn dod i ben. Rydym beth bynnag yn credu ei fod yn synhwyrol i barhau i annog cwsmeriaid i gadw pellter oddi wrth ei gilydd pryd bynnag mae modd gwneud hynny. Mae hyn yn lleihau’r risg o drosglwyddo’r firws ac mae dangos parch a chwrteisi yn y modd yma yn ofnadwy o bwysig wrth ystyried fod rhai o’n cwsmeriaid yn teimlo’n nerfus o hyd am fod mewn llefydd dan do prysur. Mi fydden ni felly’n parhau i arddangos ein harwyddion pellhau ac mi fydd ein staff yn atgoffa cwsmeriaid yn gwrtais i fod yn ystyried anghenion eraill.

Mi fydd y trefniadau “un ffordd” o fewn adeiladu yn dod i ben ond gweler y nodyn uchod o ran gadael lle i eraill.

Mi fydden ni’n adolygu a chynyddu capasiti ardaloedd o fewn ein hadeiladau ond yn parhau i weithio ar sail model ddiogel.

Mi fydd modd ymweld â’r ganolfan heb logi o flaen llaw ond mi fydden ni’n annog cwsmeriaid i barhau i logi o flaen llaw ac ar lein lle bynnag mae hynny’n bosib gan ei fod yn gwarantu lle i chi ar adegau prysurach ac yn lleihau ciwio yn ein derbynfeydd.

Mi fydd y sesiynau 1 awr ar gyfer Nofio Cyhoeddus yn dod i ben ond gyda hynny ni fydd yn bosib llogi ar lein. Mi fydd croeso i gwsmeriaid cofrestru a/ neu dalu wrth gyrraedd y ganolfan.

Mi fydd ein Ystafelloedd Ffitrwydd yn dychwelyd i drefniadau Cyn Covid o ran y cynnig o offer. Gyda mwy o offer ar gael, rydym yn atgoffa cwsmeriaid i fod yn ystyried pobl eraill wrth symud o gwmpas y gofod. Mi fydd ein sesiynau Actif Am Oes a sesiynau NERS yn gyfle i rai sydd yn teimlo’n ansicr ymweld gyda niferoedd is yn bresennol ac aelod o staff yn cefnogi a goruchwylio. Mi fydd staff y dderbynfa hefyd yn gallu eich cynghori ynglŷn â pha adegau yn ystod yr wythnos sydd yn dawel ac yn cynnig cyfle i ymarfer mewn grŵp llai. Mi fydd y system bwcio yn newid ar gyfer safle Arfon i adlewyrchu’r trefniant newydd.

Mi fydd modd defnyddio’r ystafelloedd newid gwlyb i newid cyn ac ar ôl nofio yn ogystal a loceri a pheiriannau sychu gwallt.

Mi fydd ein athrawon nofio yn dychwelyd i’r dŵr i gefnogi dysgwyr iau ac yn defnyddio visors fel PPE ac yn ceisio cadw pellter trwy’r defnydd o offer lle mae hynny’n ymarferol.

Mi fydd cawodydd ar gael unwaith eto ar ochr y pyllau ac o fewn ein ystafelloedd newid. Gofynnir i bawb trio eu gorau i gymryd cawod sydyn a hefyd pellhau oddi wrth bobl eraill wrth giwio ar gyfer y cawodydd.

Mi fydd rhieni a gwarchodwyr yn cael dychwelyd i wylio eu plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dan do mewn rhai canolfannau- yn ddibynnol ar y gofod sydd ar gael. Gofynnwch yn eich canolfan lleol am y trefniant perthnasol. Ond mi fydden ni’n parhau i annog rhieni plant hyn (8oed +) i beidio mynd i’r ystafelloedd newid oni bai fod hynny’n angenrheidiol. Mae hyn yn helpu i ni gadw niferoedd yn is yn yr ardaloedd cyfyng yma.

Mi fydd ein hystafelloedd newid sych yn ail agor ond rydym yn gofyn i chi barhau i newid a chymryd cawod adre os ydy’n bosib er mwyn cadw niferoedd yn isel.

Mi fydd pob toiled ar agor ond gofynnir i gwsmeriaid parhau i bellhau oddi wrth eraill o fewn y gofod gan ddisgwyl yn amyneddgar os bydd angen pan fydd y cyfleusterau’n brysur.

Mi fydd modd ail gychwyn Pêl droed 5 Pob Ochr Dan Do a Phartïon Plant. Mi fydd disgwyl i bob trefnydd cymryd cyfrifoldeb am gofnodi presenoldeb y salw oedd yn bresennol ym mhob sesiwn. Mi fydd y ganolfan yn darparu ffurflen i helpu chi wneud hynny. (Posib llogi o 27/08/21 ymlaen).

Mi fydd modd i grwpiau bach (hyd at 4) derbyn Anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd

Mi fydd rhai o’n caffis yn ail agor gyda’r hawl i dynnu gorchudd gwyneb wrth y bwrdd wrth yfed a bwyta.

Beth fydd ddim yn newid?

Mi fydd gofyn i bob cwsmer dros 11 oed, parhau i wisgo gorchudd gwyneb wrth symud o gwmpas yr adeilad ac o fewn ein hystafelloedd newid a thoiledau. Mi fydd modd tynnu’r gorchudd gwyneb wrth ymarfer.

Mi fydden ni’n parhau i ofyn i chi glanhau eich dwylo wrth gyrraedd ac yn rheolaidd ystod eich ymweliad.

Mi fydden ni’n parhau i ofyn i gwsmeriaid cwblhau gwyriad personol cyn ymweld h.y. sicrhau nad oes symptomau Covid, dim gofynion ynysu’n berthnasol iddyn nhw ayb.

Mi fydden ni’n parhau i gofnodi a chadw manylion cyswllt pob cwsmer am 21 diwrnod er mwyn cefnogi’r broses Chwilio ac Olrhain

Mi fydden ni’n cadw’r sgrins perspex ar ein derbynnedd a pharhau i ofyn i gwsmeriaid talu trwy ddulliau digyswllt/ cerdyn

Mi fydd ein staff yn parhau i ddefnyddio trefn profi Covid wythnosol ac yn parhau i bellhau oddi wrth ei gilydd a chi fel cwsmeriaid oni bai fod rheswm gweithredol dros beidio e.e. darparu Cymorth 1af, cynnig cefnogaeth i blentyn mewn gwers, cydweithio i symud offer trwm

Mi fydd y cyfnodau 1 awr yn yr Ystafelloedd ffitrwydd yn parhau am y tro er mwyn ein helpu i reoli capasiti ond ar adegau tawelach, mi fydd modd bwcio mewn i ail sesiwn yn y dderbynfa wrth gyrraedd er mwyn ymestyn eich ymweliad.

Mi fydd ein staff yn parhau i lanhau’r canolfannau’n amlach.

Mi fydden ni’n parhau i weithredu camau perthnasol i sicrhau fod ‘na awyru digonol o fewn pob gofod sydd mewn defnydd. Plîs peidiwch â chau unrhyw ffenestri neu ddrysau sydd wedi gadael ar agor, Mi fydd ychydig o ystafelloedd dyn parhau allan o ddefnydd am y tro.

Mi fydden ni’n parhau gyda’r gofynion ychwanegol ar 3ydd Partïon sydd yn llogi yn y canolfannau e.e.. Clybiau, ysgolion, mudiadau. H.y.. Asesiad Risg, Swyddog Covid, Trefn cofnodi presenoldeb ayb.

Er ein bod yn edrych ymlaen yn fawr at fedru dychwelyd i drefniadau sydd yn debycach i rai cyn Covid, rydym hefyd yn ymwybodol nad yw’r firws wedi diflannu. Mi fydden ni’n monitro effaith y newidiadau uchod i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig lleoliadau diogel a braf i chi ymarfer a mwynhau. Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu gwestiynau am y trefniadau newydd, plîs cysylltwch â ni ar cyswllt@bywniach.cymru .

BWCIO A THALU AR Y WE!

Dyma ddiweddariad i ffordd y mae cwsmeriaid Byw’n Iach yn archebu a thalu am sesiynau cyn mynychu’r ganolfan!

Rydym wedi gwneud hyn er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio gwasanaeth Byw’n Iach ar-lein.

Mwy o wybodaeth yma!
Newyddlen Haf 2021

Darllenwch ein newyddlen cwsmer diweddara yma:

Darllenwch Yma!
Actif Am Oes!

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes!
Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw!

Ymunwch efo ni ar Zoom am dosbarthiadau ffitrwydd byw! Agored i pawb! Cofrestrwch rwan.

Amserlen ar gael yma!

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw – Cofrestrwch

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt